ШИФР РОБОТИ 2332

Міжмовна омонімія в українській мові

  Дата: 2015 рік

  Тип: Дипломна робота

  Обсяг: 110 сторінок


Зміст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. МІЖМОВНА ОМОНІМІЯ ТА ЇЇ ЛІНГВІСТИЧНИЙ СТАТУС У СУЧАСНІЙ НАУЦІ

1.1. Теоретичні аспекти дослідження омонімії в слов’янському мовознавстві

1.2. Поняття міжмовної омонімії

1.2.1. Класифікація міжмовних омонімів

1.2.2. Походження міжмовних омонімів

1.3. Міжмовна омонімія як проблема перекладу

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. МІЖМОВНІ ОМОНІМИ: ОРИГІНАЛ І ПЕРЕКЛАД

2.1. Міжмовні омоніми в тексті оригіналу і в перекладі

2.2. Міжмовна омонімія як засіб лексичної інтерференції

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ МІЖМОВНИХ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ОМОНІМІЧНИХ ПАРАЛЕЛЕЙ (на матеріалі тлумачних словників)

3.1. Формальна відповідність українсько-російських міжмовних омонімів

3.1.1. Методика дослідження українсько-російських омонімічних паралелей

3.1.2. Формальна класифікація міжмовних українсько-російських відповідностей омонімічного характеру

3.2. Типи семантичних відношень українсько-російських міжмовних омонімів

3.2.1. Семантичні відношення диз’юнкції

3.2.2. Семантичні відношення включення

3.2.3. Відношення семантичного перетину

Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК

 

 

Література:

 1. Арбузова Н. В. Межъязыковая омонимия в речи англо-немецких билингвов в Швейцарии / Н. В. Арбузова // Teoretyczneipractyczneinnowacjewnauce. – Гданьск, 2012. – Ч. 3. – С. 78-80.
 2. Балалыкин Э. А. Роль межъязыковой паронимии всопоставительномизучениирусского языка / А. Э. Балалыкина // Русский язык за рубежом. – 1991. – № 3. – С. 54-58.
 3. Башнякова Н. П. Семантико-стилистические возможности включения украинизмов в русский синонимический ряд / Н. П. Башнякова // Русский язык в его связях с украинским и другими славянскими языками: Тезисы докладов и сообщений. – Симферополь: СГУ, 1973. – С. 11-14.
 4. Беднаж М. А. Польсько-українська міжмовна омонімія: Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. філологіч. наук: 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство» / Марія Андріївна Беднаж; Київ. держ. лінгв. ун-т. – К., 2000. – 20 с.
 5. Бельчиков Ю. А. Паронимия / Ю. А. Бельчиков. – Москва: Сов. энциклопедия, 1990. – 368 с.
 6. Бобошко Т. Б. Деякі аспекти дослідження міжмовної омонімії слов’янських мов / Т. Б. Бобошко // Актуальні проблеми сучасного літературознавства та мовознавства. – К.: НМК ВО, 1991. – С. 178-183.
 7. Бондаренко Т. Г. Інтерфереми і росіянізми як наслідок міжмовних контактів на лексичному рівні [Електронний ресурс] // Електронна бібліотека Інституту журналістики. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1027. – Назва з екрану.
 8. Борисенко H. A. Лексико-семантическая интерференция в русской речи на Украине (лингвистический и социолингвистический аспект): Автореф. дисс… канд. филол. наук: 10.02.01 «Русский язык» / Hаталья Борисенко. – Киев, 1990. – 24 с.
 9. Бублейник Л.В. Типологічні співвідношення в лексиці української та російської мов / Л.В. Бублейник. – К.: ІЗМН, 1996. – 84 с.
 10. Будагов Р. А. Проблемы развития языка / Р. А. Будагов. – Москва- Ленинград: Наука, 1965. – 450с.
 11. Будагов Р.А. Человек и его язык / Р. А. Будагов. – М.: Наука, 1974. – 248 с.
 12. Булаховский Л. А. Об омонимии в славянских языках. Избранные Труды / Л. А. Булаховский // Славистика. Русский язык. – Киев: Наукова думка, 1978. – Т. 3. – С. 320-329.
 13. Виноградов В. В. Об омонимии и смежных с ней явлениях / В. В. Виноградов // Вопросы Языкознания. – 1960. – № 5.– С. 13-25.
 14. Вихованець І. Р. Вивчаємо українську мову. Розширений курс. Самовчитель: Навч. посібник / І. Р. Вихованець та ін. [за ред. В. М. Русанівського]. – К.: Либідь, 1993. – 272 с.
 15. Влчек Й. Я. Чешско-русские омонимы – высшая стадия лексической интерференции / Йозеф Янович Влчек // Болгарская русистика. – София,1975. – С. 33-160.
 16. Воян К. Введение в анализ межъязыковых лексических омонимов на примере польского, русского и финского языков // Человек. Язык. Культура. Межвyзовский сборник статей. – Курск, 2002. – Вып. 2. – С. 13-21.
 17. Гальперин И. Р. Информативность единиц языка / И. Р. Гальперин. – Москва: ВШ,1974. – 173 с.
 18. Гарбовский Н. К. Теория перевода / Н. К. Гарбовский. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 544 с.
 19. Георгієва-Кириленко М. Н. Деякі спостереження над міжмовною омонімією / М.Н. Георгієва-Кириленко //Мовознавство. – 1989. – № 6. – С. 52-54.
 20. Головня А. И. Омонимия как системная категория языка: монографія / А. И. Головня. – Мн.: БГУ, 2007. – 132 с.
 21. Гросбарт З. О русских и польских словах, близких по звучанию и разных по значению (“межъязычные омонимы”) / З. Гросбарт // Материалы третьего международного семинара преподавателей русского языка стран социализма. – Москва, 1962. – С. 228-238.
 22. Дубичинский В. В. Лексические параллели в лексикографической практике. Современные проблемы лексикографии / В. В. Дубичинский. – Харьков, 1992. – С. 25-29.
 23. Дубічинський В. Лінгвістичний апарат та опис лексичних та термінологічних паралелей / В. В. Дубичинский // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. – Том 1. – Харків, 1993. – С.118-121.
 24. Заславська Н. В. Семантико-стилістична та функціональна характеристика міжмовних омонімів в російській та українській мовах: автореф. дис…. канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова» / Н. В. Заславська. – Київ, 1985. – 17 с.
 25. Заславська Н. В. Обережно: міжмовні омоніми / Н. В. Заславська // Культура слова. – 1985. – Вип.28 – К.: Наукова думка. – С. 77-80.
 26. Ивашина Н. В. Чешско-белорусские квазипараллели (проблемы межъязыковой омонимии) / Ивашина Н. В., Руденеко Е. Н. // DieWeltderSlaven. – München, 2006. – LI, 2. – S. 357-371.
 27. Илиевская К. Славянская межъязыковая омонимия и полисемия – мост или препятствие на пути к взаимопониманию / К. Илиевская // Филологические заметки. – 2006. – Вып. 4. – Пермь-Скопье-Люблян. – С. 206-217.
 28. Капуш А. В. “Хибні друзі перекладача” в міжмовному та внутрішньомовному контексті (на матеріалі сучасної німецької мови) / А. В. Капуш // Вісник Житомирського державного ун-ту ім. І. Франка. – 2004. – № 17. – С. 149-150.
 29. Караман С.О. Сучасна українська літературна мова / С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ [та ін.]; за ред. С. О. Карамана. – К.: Літера, 2011. – 560 с.
 30. Карцевский С. О. Об асимметричном дуализме лингвистического знака / С. О. Карцевский // В. А. Звегинцев (сост.). История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. – М.: Просвещение, 1965. – С. 85-90.
 31. Кияк Т. Р. Фальшиві друзі перекладача як проблема міжкультурної комунікації / Т. Р. Кияк // Наукові записки. Серія: філологічні науки. – Кіровоград. – 2010. – Вип. 89 (2).– С. 17-20.
 32. Кіцила Л. Ю. Деякі теоретичні дослідження омонімії в слов’янському мовознавстві / Л. Ю. Кіцила // Проблеми слов’янознавства.– 2000. – Вип. 51. – С. 159-166.
 33. Клюева В. Н. Заметки о переводе с украинского языка / В. Н. Клюева. – «Тетради переводчика». Изд. 1-го Московского педагогического института иностранных языков. – М.: Наука, 1960. – № 1 (4) – С. 2.
 34. Конецкая В. П. Характеристика лексических омонимов – слов, генетически связанных, и пути их образования в английском языке. Исследования по английской лексикологии / В. П. Конецкая. – Москва, 1961. – С. 84-110.
 35. Кононенко І. Українсько-польський словник міжмовних омонімів і паронімів / М. Кочерган // Мовознавство. – 2010. – № 1. – С. 100-103.
 36. Купрієнко Ю. В. «Хибні друзі перекладача» в науково-технічних текстах та особливості їх перекладу з англійської мови на українську / Ю. В. Купрієнко,Т. В. Сторчило // Сборники научных работ НТУ “ХПИ”: Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти.– Вестник НТУ “ХПИ”, 2010. – №28. – С. 224-232.
 37. Лабенко О. А. Французько-українська міжмовна омонімія: формальні та структурно-семантичні особливості / О. А. Лабенко // Мовні концептуальні картини світу. – ВПЦ “Київський університет”, 2001. – С. 3-7.
 38. Ладо Р. Лингвистика поверх границ культур / Р. Ладо // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXV. Контрастивная лингвистика. – М.: Прогресс, 1989. – С. 33-62.
 39. Латышев Л. К. Технология перевода: учеб. пособие по подготовке переводчиков (с нем. языком) / Л. К. Латышев. – М.: НВИ–Тезаурус, 2000. – 280 с.
 40. Лобковская Л. П. О понятии межъязыковой омонимии (к проблеме термина «ложные друзья переводчика») / Л. П. Лобковская // Вестник Челябинского государственного университета. – № 20 (274). Филология. Искусствоведение. – 2012. – Вып. 67.– С. 79–87.
 41. Малаховский Л. В. Теория лексической и грамматической омонимии / Л. В. Малаховский. – Ленинград: Наука. Ленинградское отделение, 1990. – 238 с.
 42. Манакин В. Н. Основы контрастивной лексикологии: близкородственные и родственные язики / В. Н. Манакин. – Киев; Кировогpад: Гос. центр. укр. изд-во, 1994. – 260 с.
 43. Мартиросян Л. І. Принципи класифікації гомогенних (семантико- етимологічних) дієслівних омонімів / Л. І. Мартиросян // Мова. – 2005. – №11. – С. 177-180.
 44. Мартиросян Л. І. Українсько-російська міжмовна омонімія в генетичному і функціонально-семантичному аспектах (дієслівна лексика):автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство» / Людмила Іванівна Мартиросян; Київ. нац. лінгв. ун-т. – К., 2001. – 20 с.
 45. Маслов Ю. С. Омонимы в словарях и омонимия в языке / Ю. С. Маслов // Вопросы теории и истории языка. – Ленинград, 1963. – С. 198-202.
 46. Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков / А. Мейе. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. – С. 339.
 47. Морковкин В. В. О лексической полисемии / В. В. Морковкин // Русский язык за рубежом. – 2009. – № 4. – С. 57-67.
 48. Муравьев В. Л. Ложные друзья переводчика (русско-французский словарь) 2-е изд. / В.Л. Муравьев. – М.: Просвещение, 1985. – 49 с.
 49. Опельбаум Е. В. Деякі проблеми контрастивного вивчення лексики далекоспоріднених мов. Нариси з контрастивної лінгвістики / Е. В. Опельбаум. – Київ: Наукова думка, 1979. – С. 50-58.
 50. Османова Р. А. О явлении омонимии в лезгинском литературном языке / Р. А. Османова // Ученые записки Азербайджанского государственного университета. – Баку: Серия общественных наук, 1962 – С. 57-64.
 51. Пауль Г. Принципы истории языка / Г. Пауль // Пер. с немец. – М.: Изд-во ин. лит-ры, 1960. – С. 45.
 52. Пономаренко Л. В. Спільні лексичні елементи іншомовного походження як фактор виникнення міжмовної омонімії (на матеріалі української та болгарської мов)/ Л. В. Пономаренко // Проблеми Слов’янознавства. – 2008. – Вип. 57. – С. 182–190.
 53. Пономаренко Л.В. Типи міжмовних омонімів у системі української та болгарської лексики / Л. В. Пономаренко // Слов’янський збірник: Збірник наукових праць. – Вип. XII. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – С. 164-174.
 54. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике / А. А. Потебня. – Т. 1-2. – М.: Учпедгиз, 1958. – 536 с.
 55. Похолкова Е. А. Описание и систематизация знаний об омонимии в современном корейском языке / Е. А. Похолкова // Краеведение Казахстана. – 2013. – Выпуск 1.– С. 172-197.
 56. Реформатский А. А. Введение в языковедение / [под ред. В. А. Виноградова]. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 536 с.
 57. Реформатский А. А. О сопоставительном методе / А. А. Реформатский // Лингвистика и поэтика. – М.: Наука, 1987. – С. 40–52.
 58. Рильський М. Т. Ще про переклади / М. Т. Рильський // В кн.: Письменники про свою роботу. – К.: Рад. письменник, 1956. – с. 114-115.
 59. Рильський М. Художній переклад з однієї слов’янської мови на іншу / М. Т. Рильський. – Київ: ВШ, 1958. – С. 3-10.
 60. Рильський М. Т. Мистецтво перекладу / М. Т. Рильський. – К.: Рад. письменник, 1975. – 140 с.
 61. Селиванов Г. А. Языковые контакты и проблема межъязыковой омонимии (гетеронимии) / Г. А. Селиванов // Вопросы русского и славянского языкознания. – Иваново: Изд-во ИвГУ, 1976. – С. 116-127
 62. Смирницкий А. И. Лексикология английского языка / А. И. Смирницкий. – М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1956. – 260 с.
 63. Супрун А. Е. Лексическая типология славянских языков / А. Е. Супрун. – Минск: Изд-во БГУ, 1983. – 47 с.
 64. Сучасна українська мова: Підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; [за ред. О. Д. Пономарева]. – 4-те вид. – К.: Либідь, 2008. – 488 с.
 65. Турчина А. А. Лексична міжмовна омонімія у слов’янських мовах / А. А. Турчина // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – 2012. – Випуск 17. – С. 121- 126. 66. Уилер М. Лингвострановедение и лексика / М. Уилер // Русский язык за рубежом. Часть 2. – Москва 1977. – С. 52-53.
 66. Учебник болгарского языка: [для высш. учеб. заведений] / С. Б. Бернштейн. – М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1948. – 272 с.
 67. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): Для институтов и факультетов иностр. языков. Учеб. пособие. – 5-е изд. / А. В. Федоров. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: ООО «Издательский Дом «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2002. – 416 с.
 68. Федорчук Е. В. Межъязыковая омонимия и паронимия в близкородственных языках (на материале русского и украинского языков): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к. филол.наук: 10.02.01 «Русский язык» / Елена Васильевна Федорчук; Моск. пед. гос. ун-т. – М.: 2001. – 18 с.
 69. Фомина М. И. Современный русский язык. Лексикология / М. И. Фомина. – М.: Высшая школа,1990. – 321 с
 70. Хуцишвили С. Типы семантических отношений в сфере межъязыковой омонимии и паронимии. Сборник научных статей – Славистика в Грузии. Славянский научно-просветительский центр. Тбилисский государственный университет им. Ив. Джавахишвили. – Тбилиси, 2006. – Выпуск №7. – С. 182–186.
 71. Хуцишвили С. Д. Славянские межъязыковые омонимы [Електронний ресурс]: дисс… доктора филолог. наук / София Джумберовна Хуцишвили; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси: Изд-во ТГУ им. Ив. Джавахишвили, 2010. – 169 с.
 72. Чуковский Корней, Собрание сочинений в 15 т. / Корней Чуковский – Т. 3: Высокое искусство. – М.: Азбука-классика, Авалонъ, 2008. – 448 с.
 73. Шаблій О. А. Міжмовна термінологічна омонімія як проблема термінографіїі перекладу (на матеріалі німецькоїта української юридичних терміносистем): Автореферат дис… канд. філол. наук 10.02.16 «Перекладознавство» / Олена Анатоліївна Шаблій; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2002. – 24 с.
 74. Шаблій О. А. Міжмовна термінологічна омонімія як проблема прикладного мовознавства / О. А. Шаблій // Мова. – 2004. – №9. – С. 211-215.
 75. Шанский Н. М. Лексикология современного русского языка: Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. «Рус. яз. и лит.» / Н. М. Шанский. – Изд. 2-е, испр. – М.:Просвещение, 1972. – 328 с.
 76. Щерба Л. В. Избранные работы по языкознанию и фонетике / Л. В. Щерба // отв. ред. М. И. Матусевич; Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Л.: Изд-во Ленигр. ун-та, 1958. – Т. 1. – 1958. – 180 с.
 77. Юзвяк І. Проблема українсько-турецької омонімії в лінгводидактичному аспекті / І. Юзвяк // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2008. – Вип. 3. – С. 219-222.
 78. Ющук І. П. Українська мова (Підручник) / І. П. Ющук – К.: Либідь, 2004. – 640 с.
 79. ButtlerD. Polskieirosyjskiehomonimyrzeczownikowe / ButtlerD. – Paralelewrozwojusłownictwajęzykуwsłowiańskich. – Ossolineum: Wrocław, 1989. – S. 89.
 80. Коessler, M. Les faux amis ou les trahisons du vocabulaire anglais (conseils aux traducteurs) / М. Коessler, J. Derocquigny. – P.: Librairie Vuibert, 1928. – 387 р.

Про готові роботи

 • Всі роботи були захищені і перевірені
 • Ці роботи можна придбати тільки у нас
 • Роботу можна придбати у нас в офісі або оплатити через банк
Не підходить робота?
Замов нову роботу для себе!
Чому ми найкращі:
Професіоналізм
Ми підбираємо найкращого виконавця під кожне замовлення. Роботи пишуть тільки люди з вищою освітою, кандидати наук і фахівці в своїй області. Дилетантам не місце серед нашого авторського колективу.
Виконання в термін
Чітко дотримуємося обумовлених термінів.
Безкоштовні доопрацювання
Зауваження наукового керівника вносимо абсолютно безкоштовно!
Антиплагіат
Кожна робота проходить перевірку програмою Антіплагіат.ру і відповідає вимогам по % унікальності.
Індивідуальний підхід
Наші менеджери вміють знайти підхід до кожного клієнта, навіть до самого вибагливого
Більше 15 років досвіду
Ми на ринку з 2004 року. За цей час допомогли більше 20 000 студентів, підготувавши понад 49 250 робіт.
Дякуємо за ваші відгуки!

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег