ШИФР РОБОТИ 2265

Формування корпоративної культури в індустрії гостинності

  Дата: 2014 рік

  Тип: Дипломна робота

  Обсяг: 85 сторінок


Зміст:

ВСТУП РОЗДІЛ 1. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВА: ОСНОВНІ ПІДХОДИ І ПОНЯТТЯ

1.1. Поняття корпоративної культури та її походження

1.2. Основні елементи, види та структура корпоративної культури

1.3. Економічний аналіз готельного господарства України

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ГОТЕЛЮ БРАТИСЛАВА

2.1. Господарсько-економічна характеристика готелю Братислава

2.2. Аналіз структури та особливостей організаційної культури готелю Братислава

2.3. Діагностика готелю Братислава по головним параметрам корпоративної культури

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ГОТЕЛЮ БРАТИСЛАВА

3.1. Напрямки вирішення проблем корпоративної культури готелю Братислава

3.2. Рекомендації щодо коректування значення основних параметрів організаційної культури готелю Братислава

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

 

Література:

 1. Бабич О. Основні засади створення корпоративної культури як інструменту управління / О. Бабіч // Вісник Української академії державного управління. – 2003. – №2. – С.449-456.
 2. Бакеренко Н. П. Фінансово-економічний механізм управління діяльністю готельних підприємств: дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Бакеренко Нателі Петиківна ; ПВНЗ «Європ. ун-т». – К., 2012. – 214, [17] арк.
 3. Бала О.І. Економічне оцінювання та розвиток корпоративної культури машинобудівних підприємств : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Бала Ольга Іванівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2009. – 224 арк.
 4. Батичко Г. І. Формування корпоративної культури як чинник підвищення ефективності діяльності ПАТ «МК «Азовсталь» [Електронний ресурс] / Г. І. Батичко, В. О. Кудлай // Інтелект XXI . – 2013. – № 1-2. – С. 29-41. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/int_XXI_2013_1-2_6.pdf
 5. Башук Т. О. Доцільність формування корпоративної культури на підприємстві [Електронний ресурс] / Т. О. Башук, А. М. Жолудєва // Маркетинг і менеджмент інновацій . – 2011. – № 2. – С. 179-184. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mimi_2011_2_24.pdf
 6. Баюра Д. О. Методологічні підходи до формування корпоративної культури у системі корпоративного управління [Електронний ресурс]: Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2011. – № 4 (12).
 7. Бойченко К. С. Менеджмент стратегічних намірів підприємства з урахуванням ризиків (за матеріалами харчових підприємств Київського регіону) : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Бойченко Катерина Степанівна ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2012. – 283, [4] арк.
 8. Бондарчук Л. В. Організаційно-структурний механізм ефективного управління машинобудівним підприємством: автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Бондарчук Людмила Володимирівна; Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2010. – 20 с.
 9. Босовська М.В. Управління якістю послуг підприємств готельного господарства: автореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.04 / Босовська Мирослава Веліксівна ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К., 2009. – 24 с.
 10. Бугаєвська Ю. В. Поняття корпоративної культури: її суть і структура [Електронний ресурс] / Ю. В. Бугаєвська // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи» . – 2011. – Вип. 36. – С. 12-17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_zntndr_2011_36_4.pdf
 11. Бутинець Ф. Ф. Світовий бізнес: [навч. посібник] / Ф. Ф. Бутинець – Житомир: ПП «Рута», 2004. – 498 с.
 12. Бушуев С. Д. Корпоративная культура в области развития организаций ключ к успеху [Електронний ресурс] / С. Д. Бушуев, Р. Ф. Ярошенко, Н. П. Ярошенко // Управління розвитком складних систем . – 2011. – Вип. 6. – С. 24-26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Urss_2011_6_6.pdf
 13. Ворожбит В. В. Соціальний аспект корпоративної культури та його вплив на економічну безпеку підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Ворожбит // Економіка. Менеджмент. Підприємництво . – 2013. – № 25(1). – С. 147-158. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecmepi_2013_25(1)__19.pdf
 14. Гладкая Е. Н. Корпоративная культура и культура управления проектами в организации: изменения при внедрении проектного подхода [Електронний ресурс] / Е. Н. Гладкая // Управління проектами та розвиток виробництва . – 2008. – № 4. – С. 154-157. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uprv_2008_4_25.pdf
 15. Головко В. А. Забезпечення ефективності діяльності підприємства шляхом вдосконалення менеджменту персоналу : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Головко Валерій Анатолійович ; Н.-д. центр індустр. пробл. розв. НАН України. – Х., 2013. – 20 с.
 16. Гончар М. Ф. Управлінські рішення в системі менеджменту підприємств : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Гончар Михайло Федорович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2011. – 195, [5] арк.
 17. Горячева К. С. Корпоративная устойчивость и организационная культура [Електронний ресурс] / К. С. Горячева // Актуальні проблеми економіки . – 2012. – № 2. – С. 9-20. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2012_2_3.pdf
 18. Готельна справа. Ч. 2 / уклад. Г. Я. Круль. – [Б. м.] : [б.в.], 2008. – 68 с.
 19. Гэлэгэр Р. Душа организации. Как создать успешную корпоративную культуру / Р. Гэлэгэр. – М. : Добрая книга, 2006. – С. 18.
 20. Давидова О. Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Ю. Давидова, І. М. Писаревський, Р. С. Ладиженська ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 414 с.
 21. Дмитренко М. Й. Імідж як базова категорія корпоративної культури [Електронний ресурс] / М. Й. Дмитренко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії . – 2014. – Вип. 56. – С. 162-171. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpgvzdia_2014_56_19.pdf
 22. Дмитренко М. Й. Людський вимір корпоративної культури: тенденції та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / М. Й. Дмитренко // Гуманітарний часопис . – 2014. – № 1. – С. 89-97. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gumc_2014_1_12.pdf
 23. Дмитренко М. Й. Методологічні засади дослідження корпоративної культури у соціально-філософському знанні / М. Й. Дмитренко. // Гуманітарний часопис. – 2011. – № 1. – С. 37-44.
 24. Дмитренко М. Й. Методологічні засади дослідження корпоративної культури у соціально-філософському знанні [Електронний ресурс] / М. Й. Дмитренко // Гуманітарний часопис . – 2011. – № 1. – С. 37-44. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gumc_2011_1_7.pdf
 25. Дмитренко М. Й. Особистісний потенціал корпоративної культури [Електронний ресурс] / М. Й. Дмитренко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка . – 2011. – № 3. – С. 18-23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKPI_fpp_2011_3_3.pdf
 26. Дробязко Л. В. Корпоративна культура як інструмент ефективного управління персоналом [Електронний ресурс] / Л. В. Дробязко // Теорія та практика державного управління . – 2012. – Вип. 3. – С. 41-50. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpdu_2012_3_8.pdf
 27. Зайцева Н. В. Управління процесом адаптації готельної галузі України до умов інформаційної економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 / Зайцева Наталя Володимирівна ; Донец. нац. ун-т . – Донецьк, 2012. – 20 с.
 28. Заславська К. А. Менеджмент підприємств малого бізнесу : навч. посіб. / Заславська К. А.; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 200 с.
 29. Збірник наукових статей магістрів ПУЕТ спеціальності «Готельна і ресторанна справа» : за результатами наук. дослідж. 2013-2014 р. / Вищ. навч. закл. Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі»(ПУЕТ) ; [редкол.: О. О. Нестуля та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 128, [1] с.
 30. Зеркаль А. В. Дослідження рівня корпоративної культури галузі машинобудування [Електронний ресурс] / А. В. Зеркаль // Економіка промисловості . – 2011. – № 4. – С. 312-323. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econpr_2011_4_47.pdf
 31. Кицак Т.Г. Формування корпоративної культури в процесі розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.04 / Кицак Тарас Григорович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2008. – 20 с.
 32. Кізима В. Л. Оганізаційно-економічний механізм управління розвитком сфери готельного господарства України : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 / Кізима Вікторія Любомирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2013. – 20 с.
 33. Коваленко Г. О. Корпоративна культура сучасного підприємства : навч. посіб. / Г. О. Коваленко, А. В. Остафійчук; Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). – Краматорськ: ДДМА, 2011. – 132 с.
 34. Коваленко Н. В. Теоретичні аспекти корпоративної культури та її вплив на трудовий потенціал українських підприємств [Електронний ресурс] / Н. В. Коваленко, О. В. Мова // Економіка. Менеджмент. Підприємництво . – 2013. – № 25(2). – С. 103-111. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecmepi_2013_25(2)__13.pdf
 35. Ковтун О. С. Корпоративна культура організації у структурно-функціональному вимірі [Електронний ресурс] / О. С. Ковтун // Ринок праці та зайнятість населення. – 2013. – № 4. – С. 49-52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rpzn_2013_4_13.pdf
 36. Ковтун О. С. Формування корпоративної культури господарської організації в умовах транзитного суспільства [Електронний ресурс] / О. С. Ковтун // Український соціум . – 2013. – № 3. – С. 54-62. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Usoc_2013_3_7.pdf
 37. Колєсніков Г. А. Концепція сучасної організаційної культури управління виробничих підприємств: [навч. посібник] / Г. А. Колєсніков – Луцьк: ВІЕМ, 1997. – 350с.
 38. Контроль у системі інноваційного менеджменту підприємства : монографія / [Є. В. Мних та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Є. В. Мниха ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 451 с.
 39. Коренєв Е. Н. Корпоративне управління та культура соціальної відповідальності корпорації [Електронний ресурс] / Е. Н. Коренєв // Відповідальна економіка . – 2012. – Вип. 4. – С. 128-130. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/viec_2012_4_44.pdf
 40. Корпоративна культура бібліотеки як складова її успішного розвитку. Вип. 9 / [упоряд. Ю. Юхневич ; відп. ред. І. Цуріна]. – К. : [б. в.], 2012. – 48 с.
 41. Корпоративна культура організацій ХХІ століття: зб. наук. пр. / за заг. ред. С. В. Ковалевського; Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ: ДДМА, 2010. – 155 с.
 42. Корпоративна культура організацій ХХІ століття : зб. наук. праць / Донбас. держ. машинобуд. акад.; [ред. кол.: Шевченко Г. П. та ін.]. – Краматорськ : ДДМА, 2011. – 271 с.
 43. Кравцова С. Е. Оценка качаства корпоративной культуры предприятия как элемента системы менеджмента качества методом анализа иерархий [Електронний ресурс] / С. Е. Кравцова, К. В. Устенко // Якість технологій та освіти . – 2011. – № 2. – С. 76-80. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/yakict_2011_2_16.pdf
 44. Кубко В. П. Корпоративна культура вищих навчальних закладів України: філософсько-культурологічний аналіз: автореф. дис. … канд. філос. наук: 26.00.01 / Кубко Валентина Петрівна; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2012. – 16 с
 45. Кубко В. П. Символічний блок корпоративної культури організацій [Електронний ресурс] / В. П. Кубко // Грані . – 2014. – № 3. – С. 35-40. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Grani_2014_3_8.pdf
 46. Кубко В.Корпоративна культура як об’єднальна основа вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Валентина. Кубко // Вісник Книжкової палати . – 2011. – № 11. – С. 43-46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2011_11_16.pdf
 47. Кудлай В. С. Формування організаційної структури в системі управління підприємством побутового обслуговування: автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Кудлай Віталій Станіславович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К., 2012. – 23 с.
 48. Курінний О. В. Управління розвитком організаційної структури підприємства : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Курінний Олександр Володимирович ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2011. – 246 арк.
 49. Ладиченко К. І. Маркетинг відносин в управлінні підприємствами готельного господарства : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Ладиченко Катерина Іллівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2009. – 295 арк.
 50. Ліфінцев Д. С. Вдосконалення використання організаційно-економічних важелів формування корпоративної культури організації : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Ліфінцев Денис Сергійович ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2011. – 228, [3] арк.
 51. Ломачинська І. М. Основи корпоративної культури : навч. посіб. / І. М. Ломачинська, О. Д. Рихліцька, Н. В. Барна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – К. : Університет «Україна», 2011. – 281 с.
 52. Лук’янов В. О. Організація готельно-ресторанного обслуговування: навч. посіб. / Лук’янов В. О., Мунін Г. Б. ; Ін-т економіки та упр. – К.: Кондор, 2012. – 344 с.
 53. Макарова Н. С. Менеджмент підприємства: посібник для самостійної роботи та контролю знань / Н. С. Макарова; Дніпропетровський ун-т економіки та права. – Д.: Видавництво ДУЕП, 2008. – 108 c.
 54. Медведєва О. М. Корпоративна культура та культурний контекст проекту розвитку організації. Частина 1. Основні визначення [Електронний ресурс] / О. М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва . – 2008. – № 3. – С. 96-103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uprv_2008_3_13.pdf
 55. Медведєва О. М. Корпоративна культура та культурний контекст проекту розвитку організації. Частина 3. Модель представлення культурного контексту проекту в компонентах корпоративної культури [Електронний ресурс] / О. М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва . – 2009. – № 1. – С. 17-27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uprv_2009_1_5.pdf
 56. Медведєва О. М. Корпоративна культура та культурний контекст проекту розвитку організації. Частина 4. Методологічні положення моделювання проектів сприяння процесам розвитку організації [Електронний ресурс] / О. М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва . – 2009. – № 2. – С. 45-50. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uprv_2009_2_8.pdf
 57. Медведєва О. М. Корпоративна культура та культурний контекст проекту розвитку організації. Частина 2. Концептуальні моделі взаємодії [Електронний ресурс] / О. М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва . – 2008. – № 4. – С. 79-86. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uprv_2008_4_14.pdf
 58. Мельник Н. В. Корпоративна культура в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Н. В. Мельник // Економічний простір . – 2013. – № 73. – С. 203-212. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecpros_2013_73_22.pdf
 59. Моделі інформаційної підтримки організаційних структур управління : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підготов. «Комп’ютерні науки» / О. Є. Федорович [та ін.] ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т». – Х. : ХАІ, 2013. – 127 с.
 60. Обліково-аналітичний механізм менеджменту підприємств (теоретико-методологічний аспект): [монографія] / О. Д. Гудзинський [и др.] ; заг. ред. О. Д. Гудзинський ; Інститут підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – К: [ІПК ДСЗУ], 2009. – 226 с.
 61. Овчаренко М. І. Методичне забезпечення оцінки стану корпоративної культури підприємства [Електронний ресурс] / М. І. Овчаренко, С. В. Червякова // Маркетинг і менеджмент інновацій . – 2013. – № 2. – С. 130-141. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mimi_2013_2_13.pdf
 62. Овчаренко М. І. Методичні підходи до оптимізації вибору системи управлінських дій щодо розвитку корпоративної культури промислових підприємств з позиції їх ефективності [Електронний ресурс] / М. І. Овчаренко // Маркетинг і менеджмент інновацій . – 2013. – № 3. – С. 129-136. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mimi_2013_3_14.pdf
 63. Остапчук О. В. Моделювання процесу формування організаційної структури промислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.11 / Остапчук Ольга Василівна; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2013. – 19 с.
 64. Петренко Н. О. Сутність корпоративної культури та її вплив на систему кадрової політики підприємства [Електронний ресурс] / Н. О. Петренко // Сучасні питання економіки і права. – 2014. – Вип. 1. – С. 23-28. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Spep_2014_1_6.pdf43
 65. Пітерс Т. В поисках эффективного управления / Т. Пітерс, Р. Уотермен. – М. : Прогрес, 1986. – 418 с.
 66. Польова Л. В. Проблеми розвитку корпоративної культури в українських готелях [Електронний ресурс] / Л. В. Польова // Карпатський край . – 2013. – № 1. – С. 198-202. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/kkr_2013_1_26.pdf
 67. Припотень В.Ю. Механізми синтезу ефективної організаційної структури підприємства : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.04 / Припотень Володимир Юрійович ; Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2008. – 20 с.
 68. Приходько О. Л. Мовна культура державних службовців як науково-теоретична проблема : [Електронний ресурс] / О. Л. Приходько. – Електронне наукове фахове видання «Державне управління: теорія та практика». – 2005. – № 2.
 69. Прокопенко Н. С. Фінансово-економічний механізм управління діяльністю готельних підприємств: монографія / Наталія Прокопенко, Мар’яна Виклюк, Нателі Бакеренко. – Л. : Ліга-Прес, 2013. – 201 с.
 70. Профатило О. В. Формування маркетингової організаційної структури на підприємствах машинобудування: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Профатило Олена Вікторівна; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 20 с.
 71. Ремеслова О. Л. Стратегічне управління підприємством готельного господарства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Ремеслова Ольга Леонідівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2010. – 20 с.
 72. Савчук Л. Развитие корпоративной культуры в Украине / Л. Савчук, А. Бурлакова. // Персонал. – 2005. – № 5. – С. 86-89.
 73. Себова Г. Ю. Організаційно-управлінські структури будівельних організацій в сучасних умовах : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.08 / Себова Ганна Юріївна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. – О., 2013. – 20 с.
 74. Седікова І. О. Формування організаційних структур управління зернопереробних підприємств на засадах логістики: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Седікова Ірина Олександрівна; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х., 2010. – 18 с.
 75. Скуратівський А.В. Формування та розвиток правової культури в українському суспільстві (філософсько-правовий аналіз) : Дис… канд. юрид. наук: 12.00.12 / Скуратівський Андрій Віталійович ; Національна академія внутрішніх справ України МВС України. – К., 2004. – 213 арк.
 76. Сопівник Р. В. Лідер як суб’єкт формування корпоративної культури [Електронний ресурс] / Р. В. Сопівник // Духовність особистості . – 2013. – Вип. 4. – С. 175-182. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/domtp_2013_4_22.pdf
 77. Спивак В. А. Корпоративная культура / В. А. Спивак. – С-Пб. : Питер, 2001. – 277 с.
 78. Столяренко Д. А. Феномени командності та колективності в корпоративній культурі (в контексті проблеми усуспільнення людини) [Електронний ресурс] / Д. А. Столяренко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка . – 2012. – № 1. – С. 60-65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKPI_fpp_2012_1_12.pdf
 79. Тарасова О. В. Корпоративна культура як інструмент ефективного менеджменту підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Тарасова, С. С. Марінова // Економіка харчової промисловості . – 2013. – № 3. – С. 28-32. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/echp_2013_3_8.pdf
 80. Терлецька Ю. О. Формування та впровадження ефективної системи антикризового менеджменту на підприємствах : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Терлецька Юлія Олегівна; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2008. – 256 арк.
 81. Технологія готельної справи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Журавльова [та ін.] ; Запоріз. нац. техн. ун-т, Ін-т упр. та права. – Запоріжжя : ЛІПС, 2010. – 122, [13] с.
 82. Тунік А. Г. Посилення мотивації персоналу шляхом упровадження елементів корпоративної культури в ТОВ «Алло» [Електронний ресурс] / А. Г. Тунік // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво . – 2013. – № 3. – С. 133-136. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drep_2013_3_27.pdf
 83. Управління людськими ресурсами: філософські засади : навч. посібник / В. Г. Воронкова [та ін.] ; ред. В. Г. Воронкова ; Запорізька держ. інженерна академія. – К. : Професіонал, 2006. – 567 с.
 84. Хаєт Г.Л. Корпоративна культура: [навч. посібник] / Під заг. ред. Г. Л. Хаєта. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 116 с.
 85. Химич І. Г. Сенгуляритивність формування корпоративної культури підприємств машинобудівної галузі в умовах трансформації економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Химич Ірина Григорівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Т., 2011. – 20 с.
 86. Царенко Н. В. Вибір інструментарію обґрунтування заходів при формуванні корпоративної культури промислового підприємства [Електронний ресурс] / Н. В. Царенко // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2009. – № 3. – С. 104-111. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uprv_2009_3_14.pdf
 87. Царенко Н. В. Формування та розподіл витрат на корпоративну культуру промислового підприємства: дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Царенко Наталя Володимирівна ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. – Сімф., 2009. – 221, [160] арк.
 88. Черних Е. А. Корпоративна і організаційна культура – синоніми чи різні поняття? [Електронний ресурс]: / Е. А. Черних. – Режим доступу: http://corpculture.ru/content/korporativnaya-i-organizatsionnaya-kultura-sinonimyili-raznye-ponyatiya.
 89. Шейн Е. Г. Организационная культура и лидерство / Е. Г. Шейн. – 3-е изд. – СПб : Питер, 2011. – 336 с.
 90. Шемчук Л. О. Сутність, особливості змісту і структура поняття «корпоративна культура офіцера органів внутрішніх справ» [Електронний ресурс] / Л. О. Шемчук. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України . – 2014. – Вип. 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2014_1_14.pdf
 91. Шумська Г.М. Розвиток організаційних структур маркетингу на промислових підприємствах : дис… канд. екон. наук: 08.00.04 / Шумська Ганна Миколаївна ; Харківський національний економічний ун-т. – Х., 2008. – 283 арк.
 92. Юрьєвська О. М. Формування стратегії управління малими готельними підприємствами : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Юрьєвська Олена Михайлівна ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімф., 2010. – 19 с.
 93. Ячменьова В. М. Корпоративна культура промислового підприємства: формування та розподіл витрат : монографія / Ячменьова В. М., Царенко Н. В. ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. – Сімф. : Аріал, 2011. – 206 с.
 94. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Про готові роботи

 • Всі роботи були захищені і перевірені
 • Ці роботи можна придбати тільки у нас
 • Роботу можна придбати у нас в офісі або оплатити через банк
Не підходить робота?
Замов нову роботу для себе!
Чому ми найкращі:
Професіоналізм
Ми підбираємо найкращого виконавця під кожне замовлення. Роботи пишуть тільки люди з вищою освітою, кандидати наук і фахівці в своїй області. Дилетантам не місце серед нашого авторського колективу.
Виконання в термін
Чітко дотримуємося обумовлених термінів.
Безкоштовні доопрацювання
Зауваження наукового керівника вносимо абсолютно безкоштовно!
Антиплагіат
Кожна робота проходить перевірку програмою Антіплагіат.ру і відповідає вимогам по % унікальності.
Індивідуальний підхід
Наші менеджери вміють знайти підхід до кожного клієнта, навіть до самого вибагливого
Більше 15 років досвіду
Ми на ринку з 2004 року. За цей час допомогли більше 20 000 студентів, підготувавши понад 49 250 робіт.
Дякуємо за ваші відгуки!

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег