ШИФР РОБОТИ 2235

Облік і аналіз витрат на збут підприємства

  Дата: 2014 рік

  Тип: Дипломна робота

  Обсяг: 90 сторінок


Зміст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І ВИТРАТ НА ЇЇ ЗБУТ

1.1 Теоретичні підходи до визначення витрат на збут готової продукції та управління ними в кругообороті капіталу підприємства

1.2 Класифікація та оцінка витрат на збут готової продукції

1.3 Законодавчо-нормативне забезпечення бухгалтерського обліку та економічного аналізу готової продукції і витрат на збут

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВИТРАТ НА ЗБУТ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

2.1 Методологія бухгалтерського обліку витрат на збут готової продукції

2.2. Організація бухгалтерського обліку і звітності витрат на збут готової продукції

2.3 Удосконалення обліку і звітності витрат на збут готової продукції на основі вдосконалення законодавчого регулювання

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ЗБУТ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Інформаційна база, методи та технічні прийоми економічного аналізу витрат на збут готової продукції

3.2 Шляхи використання результатів аналізу в управлінні витратами на збут готової продукції

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

Література:

 1. Конституція України /Прийнята 28 червня 1996 року./ Верховна Рада України. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 року № 436-IV// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 3. Податковий кодекс України, № 2755-VІ від 2 грудня 2010 року./// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», затверджений Постановою Верховної Ради України від 16.07.99 р. №996-ХІV зі змінами// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 « Загальні вимоги до фінансової звітності» Наказ МФУ від 07.02.13 р. №73// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua
 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №87. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 7. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, наказ МФУ №88 від 24.05.95р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua
 9. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затвердженні Наказом Мінпромполітики від 09.07.07 р. № 373. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/nakaz-minprompolitiki-ukrayini
 10. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Підручник./Базилевич В.Д. – К.: Знання – Прес, 2007. – 719 с.
 11. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія і практика: навч. посіб. / О.Я. Базілінська. – 2-ге вид. – К.:ЦУЛ,2011. – 328с.
 12. Безверхий К.В. Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект: монографія /К.В. Безверхий.-К.:ЦУЛ,2013.-276с.
 13. Белоусова І. Проблеми обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції в промисловості / І. Білоусова, М. Чумаченко // Бухгалтерський облік і аудит. –2012. – № 4. – С. 3-10.
 14. Білуха М., Микитенко Т., Новодворська В. Застосування АРМ Бухгалтера в обліку і контролі на підприємстві // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 12, с. 3.
 15. Блакита Г.В. Бухгалтерський облік = практикум: навч. посіб. / Г.В. Бакита, Н.О. Ромашевська. – К.: ЦУЛ, 2010. – 152с.
 16. Бойко Ж. С. Деякі аспекти організації бухгалтерського обліку на виробничих підприємствах //Науковий вісник-КНТЕУ. – Вип. І: Економічні науки: Чернівці. – 2002. – С. 238.
 17. Бутинець Ф. Ф., Горецька Л. Л.. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах Житомир, ПП «Рута»,2003. – С. 416.
 18. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: підручник для студентів спеціальності 7.050106 «облік і аудит» вищих навчальних закладів. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 3-тє вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 480 с.
 19. Бутинець Ф.Ф., О.С., Герасимович А.М., Кірейцев Г.Г., Осадчий Ю.І., Белоусова І.А. та ін. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник /За ред. Ф.Ф. Бутинця .-5-е вид., доп. і перероб. – Ж.: Рута,2009 .-726с.
 20. Бутко А.Д. Заремба О.О. Методи і моделі прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті: навч. посібник / КНЕУ — К.: 2008. — 323с.
 21. Бухгалтерський облік та оподаткування: Навч. посібн. / За ред. Р.Л. Хомяка, В.І. Лемішовського. – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. – 1220 с.
 22. Бухгалтерський облік у документах: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Чернелевський (ред.). — К.: Пектораль, 2008. — 396 с.
 23. Бухгалтерський облік: енциклопедія рахунків бухгалтерського обліку. Пантелеєв В П / За ред.. Шевчука В О.-ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2010. — 408с
 24. Бухгалтерський словник/ Під ред. Бутинця Ф.Ф.: Житомир, ПП Рута, – 2001. – С.34.
 25. Верхоглядова Н.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: навч.-практ. посібн. / Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна та ін. – К.: Центр навч. літ-ри, 2010.– 536 с.
 26. Головко В.І. Економічний аналіз: підручник. / – К.:ТзОВ „Курс”, 2008.– 280 с.
 27. Головко В.І., Шарманська В.М. Вплив інфляційних процесів на формування показників фінансової звітності суб’єктів господарювання.// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Економіка. -2011. – № 130. – С.25-27
 28. Гудзенко Н.М.// Облікова інформація як основа управління збутом\ Збірник наукових праць ВДАУ, 2012, №11, с. 163-167
 29. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: підручник / Н.О. Гура. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 392 с.
 30. Давидович І.Є. Управління витратами: [навч. посібник] / Давидович І.Є. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Тернопіль, 2004. – 228 с.
 31. Дем’яненко М. Я., Чудовець В. В. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку: монографія. — К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2008. – 286 c.
 32. Дерій В. Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та перспективи їх вирішення в Україні / В. Дерій // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 4. – С. 7-11.
 33. Жадько К. С., Семенюта В. В., Олійник Л. Ш. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 112 с.
 34. Журавель Г. П., Хомин П. Я. Теорії бухгалтерського обліку: студії. — Т.: Економічна думка, 2008. — 400 c.
 35. Загородній А.Г. Фінансовий словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. – [4-тє вид. випр. та доп.]. — К.: Т-во «Знання», КОО; Львів; Вид-во Львів. банківського ін-ту НБУ, 2002. – 566 с.
 36. Засадна Х.О.Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С: Бухгалтерія 7.7: навч. посіб. / Х.О. Засадна, Р.К. Шурпенкова. – К.: ЦУЛ, 2010. – 237с.
 37. Звітність підприємств: Навч. посібн. / За ред. проф. Вериги Ю.Н. – К.: ЦНЛ, 2010.-656 с.
 38. Іваненко О.В., Колісниченко О.Є.// Оцінювання збутової діяльності підприємства/ Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2011, №5, с. 125-129
 39. Іванюта П.В. Управління ресурсами і витратами: [навч. посібник] / Іванюта П.В., Лугівська О.П.; за ред. д.е.н., проф. Іванюти С.М. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 320 с.
 40. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. — К.: Знання, 2008. — 343 с.
 41. Інвентаризація: практичний посібник /упоряд. Лившиц Д.М.-К.:ЦУЛ,2013.-140с.
 42. Карпенко О.В. Сутність і практичне застосування моделей аналізу взаємозв’язку «витрати – обсяг – прибуток» / О.В. Кравченко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: зб. наук.-техн. праць. – Полтава: Вид-во Полтавського УСК України. – 2011. – № 2(33). – С. 128-132.
 43. Кміть В.М. Системний підхід до управління накладними витратами підприємств / В.М. Кміть // Фінанси України. – 2012. – № 7. – С. 51-57.
 44. Когут У. І., Зінько І. Ю. Витрати: сутність та місце в управлінні підприємством http://intkonf.org/ken-kogut-ui-zinko-iyu-vitrati-sutnist-ta-mistse-v-upravlinni-pidpriemstvom/
 45. Коблянська Г., Вікулова А. Актуальні аспекти впровадження управлінського обліку на підприємствах України// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Економіка. -2011. – № 130. – С.45-47
 46. Корінько М.Д. Бухгалтерський облік: навч.посіб. для студентів ВНЗ/ М.Д.Корінько, Г.Б.Титаренко, В.П.Карев, Н.М.Цветкова В.П.Пантелеєв, О.І.Пилипенко, М.Г.Левочко: За ред. М.Д.Корінько. ДКСУ, ДАСОА.-К:ДП:»Інформ.-аналіт.Агенство», 2009. — 459с.
 47. Косміна Р. М. Бухгалтерський (фінансовий) облік. — К.: Вища школа, 2008. — 255 с.
 48. Крупельницька І.Г. Звітність підприємств: навчальний посібник – К.: ЦУЛ, 2012 – 232 с.
 49. Кужельний М.В. Організацію обліку: підруч. / М.В. Кужельний, С.О. Левицький. – К.: ЦУЛ, 2010. – 352с.
 50. Кузнецова С. А. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. — Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2008. — 230 с.
 51. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: навч. посібник. — К.: Знання, 2008. — 639с.
 52. Лень В.С., Гливенко В.В., Бочок М.П. Звітність підприємств: Підручник.: – К.: Знання – Прес., 2010. – 474 с.
 53. Лишиленко О.В.Бухгалтерський облік: підруч.. / О.В. Лишиленко. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: ЦУЛ, 2011. – 670с.
 54. Мисака Г.В., Шарманська В.М. Бухгалтерський облік. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 400 с.
 55. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навчальний посібник /О.В. Сметанко, І.С. Шарапова, В.О. Горбачьов, Н.В. Бурдюг, Г.С. Коваленко, О.С. Сорокіна; [за ред.. О.В. Сметанко].-К.:ЦУЛ,2013.-456с.
 56. Нападовська Л. В. Управлінський облік: підручник / Л. В. Нападовська. – К., 2010. – 648 с.
 57. Огерчук Ю.В. Організування збутової діяльності підприємств: Автореферат дисертації к.е.н.: / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2010. – 20 с.
 58. Організація і методика економічного аналізу: навч. посіб. / Т.Д.Косова, П.М.Сухарев, Л.О.Ващенко та ін. – К.: ЦУЛ, 2012. – 528 с.
 59. Палий В.Ф. Управленческий учет / под ред. В. Палия и Р. Вандер Вила. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 480 с.
 60. Партин Г.О. Управлінський облік: навч. посіб. / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 303 с.
 61. Склабінська А.І. Фінансовий аналіз: навчальний посібник /А.І. Склабінська, С.А. Дражниця, Л.Д. Федорук; [за заг. ред. М.П. Войнаренка].-Львів: Новий Світ-2000,2013.-342с.
 62. Сук Л.К. Фінансовий облік: навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. / Сук Л.К., Сук П.Л. — К., 2012. — 647 с.
 63. Типологія первинних документів в межах бухгалтерського обліку / К.О. Дударєва // Вісник ЖДТУ /Економічні науки. – 2011. – № 2 (56). – Ч. 1. – С. 71.
 64. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування та звітність: підручник. – 5-е вид., допов. І перероб.- К.: Алеута, 2011.- 976с.
 65. Тринька Л.Я. Економічний аналіз: навчально-методичний посібник /Л.Я. Тринька, О.В. Липчанська (Іванчук).-К.:Алерта,2013.-568с.
 66. Фаріон І. Д. Управлінський облік: підруч. / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко. – К.: ЦУЛ, 2012. –792 с.
 67. Фінансовий облік: підручник /Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова [та ін.]; за заг. ред. Л.В. Нападовської. – К.:КНТЕУ,2013.-700с.
 68. Фінансовий облік: підручник /Я.Д. Крупка, З.В. Задорожний, Н.Я. Микитюк [та ін.].-2-е вид, доп. і перероб.-К.:Кондор-Видавництво,2013.-551с.
 69. Череп А. В. Управління витратами підприємств харчової промисловості в ринкових умовах господарювання//Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук К.: –2008. – С.13.
 70. Череп А.В. Управління витратами суб’єктів господарювання: [монографія] / Череп А.В. – Ч. ІІ. – X.: ВД «Інжек», 2006.-26с.
 71. Черниш С.С. Економічний аналіз: навч. посіб. / С.С. Черниш. – К.: ЦУЛ, 2010. – 312с.
 72. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2008. – 535 с.
 73. Шебек С.В. Управленческий учет / Шебек С.В., Николаева С.А. – М.: Аудиторско-консалтинговая фирма «ЦБА», 2004. – 288 с.
 74. Юрченко К.Г. Методика розподілу непрямих витрат виробництва / К.Г. Юрченко // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 39. – С. 59-63.

Про готові роботи

 • Всі роботи були захищені і перевірені
 • Ці роботи можна придбати тільки у нас
 • Роботу можна придбати у нас в офісі або оплатити через банк
Не підходить робота?
Замов нову роботу для себе!
Чому ми найкращі:
Професіоналізм
Ми підбираємо найкращого виконавця під кожне замовлення. Роботи пишуть тільки люди з вищою освітою, кандидати наук і фахівці в своїй області. Дилетантам не місце серед нашого авторського колективу.
Виконання в термін
Чітко дотримуємося обумовлених термінів.
Безкоштовні доопрацювання
Зауваження наукового керівника вносимо абсолютно безкоштовно!
Антиплагіат
Кожна робота проходить перевірку програмою Антіплагіат.ру і відповідає вимогам по % унікальності.
Індивідуальний підхід
Наші менеджери вміють знайти підхід до кожного клієнта, навіть до самого вибагливого
Більше 15 років досвіду
Ми на ринку з 2004 року. За цей час допомогли більше 20 000 студентів, підготувавши понад 49 250 робіт.
Дякуємо за ваші відгуки!

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег