ШИФР РОБОТИ 2338

Поняття складу злочину та його види

  Дата: 2014 рік

  Тип: Дипломна робота

  Обсяг: 100 сторінок


Зміст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

1.1. Поняття складу злочину в науці кримінального права

1.2. Ознаки, елементи складу злочину

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2 КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

2.1. Об’єктивні ознаки складу злочину

2.2. Суб’єктивні ознаки складу злочину

РОЗДІЛ 3 ОХОРОНА ПРАЦІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К.: Преса України, 2011. – 80 с.
 2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
 3. Кодекс законів про працю, затверджений Законом від 10 грудня 1971 р. № 322-VІІІ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
 4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
 5. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 року № 1105-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 46-47. – Ст. 403.
 6. Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності: Закон України від 15 квітня 2008 року № 270-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 24. – Ст. 236.
 7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення: Закон України від 7 квітня 2011 року № 3207-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 41. – Ст. 414.
 8. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 7 квітня 2011 року № 3206-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 40. – Ст. 404.
 9. Про охорону праці: Закон України від 14 липня 1992 року № 2694-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.
 10. Про судову практику у справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 5 // Юридичний вісник України. – 2002. – Випуск 29. – С. 21.
 11. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 13 // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 1 (65). – С. 5.
 12. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять», затверджено наказом Держстандарту України від 26 березня 1999 р. № 164 [Електронний ресурс] / Держстандарт України. – Режим доступу: http://document. ua/ohorona-praci.-termini-ta-viznachennja-osnovnih-ponjat-nor9018.html.
 13. Абельцев С.Н. Особа злочинця і проблеми кримінального насильства / С.Н. Абельцев. – М., 2000. – 99 с.
 14. Азаров Д.С. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері комп’ютерної інформації: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Д.С. Азаров. – К., 2002. – 246 с.
 15. Александров Ю.В., Клименко В.А. Кримінальне право України: Загальна частина [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В.Александров, В.А. Клименко. – К.: МАУП, 2004. – 328 с.
 16. Алексеев С.С. Общая теория права / С.С. Алексеев. – Т. 1. – М.: Юрид. лит., 1981. – 359 с.
 17. Аналіз страхових нещасних випадків на виробництві та профзахворювань за 2012 рік // [Електронний ресурс] / Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. – Режим доступу: http://www.social.org.ua/view/3015.
 18. Андреева Л.А. Квалификация умьішленных убийств, совершенных при отягчающих обстоятельствах: Учебное пособие. 3-е изд. / Л.А. Андреева. – Л.,1989. – 56 с.
 19. Банников Г.Н. Проблемы реализации права граждан на судебную защиту в Российской Федерации: дисс. … канд. юрид. наук / Г.Н. Банников; Саратов гос. акад. права. – Саратов, 2006. – 221 с.
 20. Беляева В.Г., Свидлов Н.М. Вопросы квалификации убийств: Учеб. пособие. Волгоград, 1984. – 60 с.
 21. Беньківський В.О. До питання про злочин та його структуру / В.О. Беньківський // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2002. – Вип. № 15. – С. 447-449.
 22. Бобровник С.В. Роль сучасної держави у забезпеченні основних прав і свобод людини / С.В. Бобровник // Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні: монографія // кол. авт.; за ред. Н.М. Оніщенко, О.В. Зайчука. – К.: Юридична думка, 2007. – С. 17-21.
 23. Борисов В.И. Уголовная ответственность за нарушения правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения / В.И. Борисов, С.В. Гизимчук. – Х.: Консум, 2001. – 160 с.
 24. Бузало П.М., Денисов С.Ф., Кириченко О.В. Кримінологія: Навч. пос. – К., 2007. – 192 с.
 25. Ведяхин В.М. Меры защиты как правовая категория // Право и политика. – 2005. – № 5. – С. 24-27.
 26. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел]. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – 1440 с.
 27. Витрук Н.В. Общая теория правового положення личности / Н.В. Витрук. – М.: Норма, 2008. – 410 с.
 28. Воеводин Л.Д. Система конституционных прав и свобод советских граждан, юридические условия и средства их обеспечения и охраны / Л.Д. Воеводин // Юридические гарантии конституционных прав и свобод в социалистическом обществе. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – С. 60-64.
 29. Воробей П.А. Теорія і практика кримінально-правового ставлення поняття «вини». – К., 1997. – 184 с.
 30. Гаврилов Э.П. Комментарий Закона об авторском праве и смежных правах / Э.П. Гаврилов. – М.: Наука, 1996. – 396 с.
 31. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика [Текст] / Л.Д. Гаухман. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. – 316 с.
 32. Гіда Є.О. Права людини (охорона і захист) / Є.О. Гіда // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. – Т. ІІ. Права людини у контексті поліцейської діяльності. – К.: Ін Юре, 2005. – С. 759.
 33. Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посібник. – К.: Ін Юре, 2006. – 568 с. 3
 34. Данилюк Т.М. Класифікація складів злочинів та її значення для встановлення моменту закінчення злочину // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – Випуск 3. – С. 44-49.
 35. Дараганова Н. В. Кримінальна відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону праці // Юридична наука. – 2013. – Випуск 5. – С. 47-53.
 36. Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве / Ю.А. Демидов. – М.: Юрид. лит., 1975. – 184 с.
 37. Дзера І.О. Поняття та підстави захисту цивільних прав та інтересів // Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.; за ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 683-684.
 38. Зелинский А.Ф. Кримінологія: Уч. пособ. – X., 2000. – 239 с.
 39. Зелінський А.Ф. Коржанський М.Й. Корислива злочинна діяльність. – К., 1998. – 253 с.
 40. Золотова О.І. Корисливий мотив як кваліфікуюча ознака умисного вбивства // Держава і право. – 2010. – Випуск 46. – С. 513-518.
 41. Кашкаров О.О. Взаємозв’язок і взаємообумовленість елементів складу злочину між собою // Держава та регіони. Серія «Право». – 2010. – Випуск 2. – С. 45-49.
 42. Козлов А. П. Учение о стадиях преступления – The doctrine on stages of crime / А.П. Козлов. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002 . – 353 с.
 43. Козлов А.П. Понятие преступления / А.П. Козлов. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 819 с.
 44. Красницький І.В. Окремі проблеми визначення поняття складу злочину у сучасному кримінальному праві / І.В. Красницький // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи: матеріали Другої звітної конференції. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – С. 316-322.
 45. Криминальная мотивація / Под ред. В.Н. Кудрявцева. – М., 1986. – С. 39.
 46. Кримінальне право в запитаннях і відповідях. Загальна частина / посібник / за заг. ред. В.А. Клименка. – К.: Атіка, 2003. – 288 с.
 47. Кримінальне право України. Загальна частина: підручн. / відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Х.: Одіссей, 2009. – 328 с.
 48. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, М.В. Володько [та ін.]. – Вид. 3-є; [за ред. М.І. Мельника, В.А. Климента]. – К.: Юридична думка, 2004. – 352 с.
 49. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / [Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров та ін.; під ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376 с.
 50. Кримінальне право України: загальна частина: підруч. / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – [4-е вид., перероб. і допов.]. – Х.: Право, 2010. – 456 с.
 51. Кримінальне судочинство в Україні. Судова практика. Злочини проти життя. Оф. Вісн. Верх. Суду України; Відп. ред. П.П. Пилипчук. – К., 2007. – 412 с.
 52. Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар / Відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Видання восьме, перероблене та доповнене. – Х.: Одіссей, 2012. – 904 с.
 53. Кримінологія: Учебник для юрид. вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. – М., 1999. – 784 с.
 54. Кругликов Л.Л. Юридические конструкции и символы в уголовном праве // Кругликов Л.Л., Спиридонов О.Е. – СПб: Изд-во Р.А. Арсланова «Юридический центр Пресс», 2005. – С. 56-78.
 55. Кудрявцев В.Н. Понятие состава преступления // В.Н. Кудрявцев. – СПб., 2005. – Т. 4. – С. 5-8.
 56. Курс уголовного права. Общая часть. В 2 т. Т. 1. Учение о преступлении / под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. – М.: Зерцало, 1999. – 592 с.
 57. Кутафин О.Е. Избранные труды: в 7 т. Т. 4. Неприкосновенность в конституционном праве Рос сийской Федерации: монография // О.Е. Кутафин. – М.: Проспект, 2011. – 400 с.
 58. Куц В.М. Неправдиве повідомлення про загрозу громадській безпеці (кримінально-правова характеристика та заходи протидії): монографія // В.М. Куц, О.В. Кириченко. – К., X.: Харків юридичний, 2006. – С. 13.
 59. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции // А.М. Ларин. – М.: Юрид. лит., 1986. – 160 с.
 60. Лихова С.Я. Злочини проти громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина за Кримінальним кодексом України (теоретико-правове дослідження): автореф. дис. … докт. юрид. наук // С.Я. Лихова. – К., 2006. – 21 c.
 61. Лысов М.Д. Ответственность должностных лиц по советскому уголовному праву. – Казань: Издательство Казанского ун-та, 1972. – 175 с.
 62. Ляпунов Ю. Состав преступления: гносеологический и социальноправовой аспекты [Текст] / Ю. Ляпунов // Уголовное право. – 2005. – № 5. – С. 44-48.
 63. Максимович Р.Л. Поняття службової особи у кримінальному праві України: Дис. … канд. юрид.Наук: 12.00.08 / Львів. Нац. універ. ім.. І. Франка. – Львів, 2007. – 228 с.
 64. Малеин Н.С. Правонарушение: Понятие, причины, ответственность [Текст] / Н.С. Малеин. – М.: Юрид. лит., 1985. – 192 с.
 65. Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. Объективная сторона преступления [Текст] / В.Б. Малинин, А.Ф. Парфенов. – СПб.: Изд-во Юридического института, 2004. – 213 с.
 66. Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / П.С. Матишевський. – К.: А.С.К., 2001. – 352 с.
 67. Матузов Н.И. Правовая система и личность / Н.И. Матузов. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1987. – 296 с.
 68. Микола Панов. Кримінальна відповідальність та її підстава / Панов М. // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – Випуск 4. – С. 45-49.
 69. Музика А.А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів / А.А. Музика. – К.: Логос, 1998. – 324 с.
 70. Навроцький В.О. Склад злочину: юридична фікція чи правова реальність? // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. – Випуск 1(14). – С. 237-239.
 71. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 2 т. – Т 2 / За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончарегка, Є.В. Фесенка. – 3-те вид. перероб. та доповн. – К. : Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. – 624 с.
 72. Орлеан А.М. Людина як предмет злочину / А.М. Орлеан // Право і безпека. – 2004. – № 1. – С. 125-127.
 73. Орлов С.О. Кримінально-правова охорона інформації в комп’ютерних системах та телекомунікаційних мережах: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» // С.О. Орлов. – Х., 2004. – 20 с.
 74. Павлов В.Г. Субъект преступления / В.Г. Павлов. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – 318 с.
 75. Похил О. Поняття і зміст конституційного права на захист своїх прав // Юридична Україна. – 2009. – № 5. – С. 26-29.
 76. Рабінович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень) / П.М. Рабінович. – Х.: Право, 1997. – 232 с.
 77. Радугин А.Ф. Философия: курс лекцій / Радугин А.Ф. – М.: Центр, 1996. – 334.
 78. Рарог А.И. Субъективная сторона преступления. Энциклопедия уголовного права // А.И. Рарог. – СПб.: Издание профессора Малинина, 2005. – Т. 4: Состав преступления. – С. 730-784.
 79. Растегаев А.А. Анализ общеуголовной корыстной преступности / Методика анализа преступности. – М., 1986. – 195 с.
 80. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии [Текст] / С.Л. Рубинштейн. – СПб: Изд-во «Питер», 2000. – 720 с.
 81. Самойлова О.С. Конфіденційна інформація, що є власністю держави, як предмет злочину / О.С. Самойлова // Вісник Нац. ун-ту внутр. справ. – 2004. – Вип. 27. – С. 185-188.
 82. Светлов А. Я. Ответственность за должностные преступления. – Киев: «Наукова думка», 1978. – 303 с.
 83. Семенов А. Понятие специального субъекта преступления / А. Семенов // Журнал российского права. – 1998. – № 7. – С. 21-23.
 84. Сенаторов М.В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві // М.В. Сенаторов; [за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф., академіка Академії правових наук України В.І. Борисова]. – Х.: Право, 2006. – 208 с.
 85. Смитиенко В.Н. Уголовно-правовая охрана здоровья населения в СССР / В.Н. Смитиенко. – К., 1989. – 164 с.
 86. Справа Слободана Мілошевича закрита, але питання залишаються… // Юридичний вісник України. – № 14 (8-14 квітня), № 15 (15-21 квітня) 2006 р.
 87. Сташис В.В. Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар / В.В. Сташис, В.Я. Тацій. – К.: Ін Юре, 2003. – 1196 с.
 88. Стрельцов Є. Л. «Нові» категорії спеціального суб’єкту та традиційні оцінки їх ознак // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2012. – Випуск 3. – С. 94-98.
 89. Стрельцов Є.Л. Відповідальність високопосадовців або дещо про публічність кримінального права / Є.Л. Стрельцов // Юридичний вісник України. 2012. – № 46 (5-12 лютого 2012 р.).
 90. Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве / В.Я. Таций. – Х.: Вища школа, 1988. – 198 с.
 91. Тацій В.Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві України: навч. посіб. / В.Я. Тацій. – Х.: УкрЮА, 1994. – 254 с.
 92. Тедеев К.Т. Стадии совершения преступления и конструкции составов: автореф. д. – М.: Моск. гос. юрид. акад., 2005. – 27 с.
 93. Тимошенко І. До питання про об’єкт злочинів проти виборчих прав громадян // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 10. – С. 73-75.
 94. Тихий В. Підстави кримінальної відповідальності за новим Кримінальним кодексом України / В. Тихий // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 3. – С. 49-52.
 95. Толкачева Ю.С. Государственное управление охраной труда на производстве: проблемы и пути совершенствования: Автореф. дисс. … к.э.н.: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)» [Електронний ресурс] / Ю.С. Толкачева. – М., 2005. – 27 с.
 96. Уголовное право. Общая часть [Текст]: Учебник / М.И.Ковалев, И.Я.Козаченко, З.А.Незнамова и др..; отв. ред. И.Я, Козаченко, З.А. Незнамова. – М.: ИНФРАМ – НОРМА. – 1997. – 516 с.
 97. Уголовное право: учеб.: в 3 т. Т. 1: Общая часть / под общ. ред. А.Э. Жалинского. – М.: Издательский Дом «Городец», 2011. – С. 370-371.
 98. Фельдштейн Г.С. Уголовное право и психология. Роль мотива в уголовном праве // Право и жизнь. – 1925. – № 6. – С. 55.
 99. Филимонов В.Д. Охранительная функция уголовного права / В.Д. Филимонов. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 99 с.
 100. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / П.Л. Фріс. – К.: Атіка, 2004. – 488 с.
 101. Хашев В.Г. Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем: Дис… канд. юрид. наук.: 12.00.08 / Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – Д., 2007. – 259 с.
 102. Худякова Н.Ю. Суб’єкт злочину службової недбалості // Митна справа. – 2012. – Випуск 2(80). Частина 2. Книга 2. – С. 425-429.
 103. Чеботарьова Г.В. Проблеми визначення поняття об’єктивної сторони злочину // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2009. – Том 22 (61). – № 1. – С. 249-254.
 104. Шило О.Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі в Україні / О.Г. Шило – Х.: Право, 2011. – 472 с.
 105. Энциклопедия уголовного права: В 5 т. Т. 4. Состав преступления. – СПб.: Изд. проф. В.Б. Малинина, 2005. – 986 с.
 106. Ярмиш Н.М. Дія як ознака об’єктивної сторони злочину (проблеми психологічної характеристики) / Н.М. Ярмиш. – Х.: Основа, 1999. – 84 с.
 107. Ярмиш Н.Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном праве (философско-правовой анализ): монография / Н.Н. Ярмиш. – Х.: Право, 2003. – 512 с.
 108. Єдиний державний реєстр судових рішень // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/.

Про готові роботи

 • Всі роботи були захищені і перевірені
 • Ці роботи можна придбати тільки у нас
 • Роботу можна придбати у нас в офісі або оплатити через банк
Не підходить робота?
Замов нову роботу для себе!
Чому ми найкращі:
Професіоналізм
Ми підбираємо найкращого виконавця під кожне замовлення. Роботи пишуть тільки люди з вищою освітою, кандидати наук і фахівці в своїй області. Дилетантам не місце серед нашого авторського колективу.
Виконання в термін
Чітко дотримуємося обумовлених термінів.
Безкоштовні доопрацювання
Зауваження наукового керівника вносимо абсолютно безкоштовно!
Антиплагіат
Кожна робота проходить перевірку програмою Антіплагіат.ру і відповідає вимогам по % унікальності.
Індивідуальний підхід
Наші менеджери вміють знайти підхід до кожного клієнта, навіть до самого вибагливого
Більше 15 років досвіду
Ми на ринку з 2004 року. За цей час допомогли більше 20 000 студентів, підготувавши понад 49 250 робіт.
Дякуємо за ваші відгуки!

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег