Регулювання аліментних зобов’язань у міжнародному приватному праві

ШИФР РОБОТИ 2222

Регулювання аліментних зобов’язань у міжнародному приватному праві

  Дата: 2014 рік

  Тип: Дипломна робота

  Обсяг: 60 сторінок


Зміст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

1.1. Поняття аліментних зобов’язань у сімейному праві

1.2. Види аліментних зобов’язань

РОЗДІЛ 2. РЕГУЛЮВАННЯ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

2.1. Розвиток міжнародно-правового регулювання аліментних зобов’язань

2.2. Роль Гаазької конвенції про міжнародне стягнення аліментів та інших видів сімейного утримання 2007 року у регулюванні аліментних зобов’язань

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

3.1. Особливості правового регулювання аліментних зобов’язань в Україні

3.2. Характеристика правового регулювання аліментних зобов’язань у зарубіжних країнах

3.3. Колізійні норми щодо регулювання аліментних зобов’язань

РОЗДІЛ 4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 

Література:

 1. Гаагская конвенция 1973 г. о признании и исполнении решений в отношении алиментных обязательств // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.hcch.net/ index_en.php?act= conventions.text&cid=85.
 2. Гаагская конвенция в отношении признания и исполнения решений, касающихся алиментных обязательств по содержанию детей от 1958 года // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.hcch.net/ index_en.php?act= conventions.text&cid=38.
 3. Гаагская конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам 1973 года // Международное частное право: Сб. документов. Сост. К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков М., 1997. – С. 680-684.
 4. Гаазька конвенції про міжнародне стягнення аліментів та інших видів сімейного утримання від 23 листопада 2007 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_l12.
 5. Конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам в отношении детей, Гаага, 24 октября 1956 года // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1273984..
 6. Конвенція ООН про стягнення аліментів за кордоном від 20 червня 1956 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_425.
 7. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р., ратифікована Верховною Радою України 27 вересня 1991 року // Збірник чинних міжнародних договорів України. – 1990. – № 1. – Ст. 205.
 8. Council Regulation (EC) №. 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility («Brussels II-bis») // OJ L 338, 23.11.2003. – Р. 12-29.
 9. Council Regulation (EU) №. 864/2007 of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations («Rome II») // OJ L 199, 31.7.2007. – Р. 40-49.
 10. Protocol of 23 November 2007 on the Law applicable to maintenance obligations: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hcch.net/ Index_en.php?act=conventions.text&cid=133.
 11. Convention of 23 November 2007 on the international recovery of сhild support and other forms of family maintenance: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=131.
 12. Protocol of 23 November 2007 on the Law applicable to maintenance obligations: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hcch.net/ Index_en.php?act=conventions.text& Ст. 422.

 

 1. Council Regulation (EC) №. 4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations // OJ L 007, 10.01.2009. – P. 1-79.
 2. Council Regulation (EC) №. 4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations // OJ L 007, 10.01.2009. – P. 1-79.
 3. Commission Decision (EC) №4/2009 of 8 June 2009 on the intention of the United Kingdom to accept Council Regulation on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations // OJ L149, 12.6.2009. – P.1.
 4. Council Decision of 30 November 2009 on the conclusion by the European Community of the Hague Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to Maintenance Obligations // OJ L 331, 16.12.2009. – P.23.
 5. C120 Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 The General Conference of the International Labor Organization // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dsal.gov.mo/law/E120.htm.
 6. Сімейний кодекс України № 2947-ІІІ від 10 січня 2002 року // Голос України. – 2002. – 26 лютого.
 7. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
 8. Закон України «Про приєднання України д Конвенції про стягнення аліментів за кордоном» від 20 липня 2006 року № 15- V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 39. – Ст. 325.
 9. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про міжнародне стягнення аліментів та інших видів сімейного утримання» від 11 січня 2013 року № 26-VІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 10. – Ст. 104.
 10. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 року № 2709-ІV // Відомості Верховної Ради України. № 1. – С. 66-74.
 11. Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» від 21 січня 1994 року № 3857-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 18. – Ст. 101.
 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про надання правової допомоги» від 19 серпня 2002 року № 1203 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 34. – Ст. 1599.
 13. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях [Текст]: методичні рекомендації щодо написання розділу дипломної роботи / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»; [уклад.: Т. В. Турченюк, В. О. Мартиненко, І. В. Лопаткіна]. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 53 с.
 14. Антошкіна В.К. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям) // Право України. – 2004. – №11. – С.79-82.
 15. Антошкіна В.К. Договори про надання та припинення прав подружжя на утримання //Правові проблеми сучасності в умовах розвитку юридичної наук: Зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки. 19 травня 2005, м. Чернігів, – Чернігів: КП «Вид-во «Чернігівські обереги», 2005. – С.225-229.
 16. Антош- № 32. – 2005. -cid=133. 13. Protocol on the position of Denmark of 13 December 2007: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/protocols-annexed-to-the-treaties/851-protocol-on-the-position-of-denmark-851.html.
 17. Афанасьєва Л.В. Аліментні правовідносини в Україні: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Х., 2003. – 19 с.
 18. Ахмач Г.М. Договірний порядок урегулювання аліментних зобов’язань щодо утримання батьками своїх дітей: проблеми і перспективи розвитку // Актуальні проблеми держави і права. – 2008. – Випуск 43. – С. 200-205.
 19. Ахмач Г.М. Аліментний договір та правові гарантії його виконання /Г.М. Ахмач //Сучасний вимір держави та права: зб. наук. праць. – Миколаїв: Іліон. – 2008. – С. 176-177.
 20. Бобак О. Гаазький Протокол про право, застосовне до аліментних зобов’язань та його роль в уніфікації міжнародного приватного права Європейського Союзу // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/.
 21. Богуславский М.М. Международное частное право: учебник / М. М. Богуславский. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: НОРМА, 2009. – 703 с.
 22. Бурлай О.Є. Правовідносини подружжя в міжнародному приватному праві: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2007. – 21 с.
 23. Великанова М.М., Дудченко О.С. Цивільне і сімейне право України. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2004. – 237 с.
 24. Волохов О.С. Аліментні обов’язки інших членів сім’ї та родичів // Держава і право. – 2009. – Випуск 47. – С. 418-424.
 25. Врегулювання шлюбних та подібних відносин законом та договором: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / Л.В. Липець; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К., 2009. – 20 с.
 26. Галюк В.В., Юлдашев О.Х. Курс цивільного та сімейного права України (у питаннях та відповідях). – К.: МАУП, 2005. – 240 с.
 27. Гандзюк Г.Ю., Пульнєва О.С. Шлюб та аліменти. – К.: Видавець Фурса С.Я., 2005. – 44 с.
 28. ГливаВ. А. Методологія оцінки та прогнозування електромагнітного та шумового навантаження у приміщеннях // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/Portal/Chem_Biol/gnm/008_52/184_189.pdf.
 29. Глиняна К. Договірне регулювання майнових правовідносин подружжя // Юридичний вісник. – 2010. – №3. – С. 29-36.
 30. Договірні правовідносини членів сім’ї: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / Г.М. Ахмач; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2009. – 19 с.
 31. Дрижчаная Е.Г. Исполнение иностранных судебных решений о взыскании алиментов на детей // Советское государство и право. – 1973. – № 4. – С. 121-124.
 32. Жебеленко М. Г. Гигиеническая оценка эффективности применения аэроионизации для повышения умственной работоспособности / М. Г. Жебеленко // Гігієна населених місць. – 2009. – № 54 – С. 206-208.
 33. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. Вузів та факультетів. – К.: Вентурі., 1997. – 272 с.
 34. Інна Комарук. Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інші форми сімейного утримання // Юридичний журнал. – 2010. – Випуск 2.
 35. Магнітне поле 50 Гц як потенційний фактор ризику житлового середовища багатофункціональних житлових комплексів / В. Я. Акименко, А. В. Яригін, П. В. Семашко [та ін.] // Гігієна населених місць.– 2009.– Вип. 50. – С. 179-181.
 36. Маркова О.В. Алиментные обязательства в международном частном праве // Международное публчиное и частное право. – 2011. – Выпуск 3. – С. 24-29.
 37. Матвеев Г.К. Актуальные проблемы советского коллизионного семейного права // Г.К. Матвєєв. – Вибране // упоряд. В.І. Кисіль. – К., 2008. – С. 549-595.
 38. Международное право: учебник / под ред. К. К. Гасанова. – Москва: ЮНИТИ: Закон и право, 2008. – 407 с.
 39. Міжнародне приватне право: Підручник. – 4-те вид., перероб і допов. / Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. – К.: Атіка, 2009. – 500 с.
 40. Науково-практический коментарий Семейного кодекса Украины / [под ред. Е. О. Харитонова]. – Х.: ТОВ «Одиссей» – 2006. – 584 с.
 41. Низамиева О.Н. Имущественные соглашения супругов в зарубежном праве. // Семейное право. – 2004. – № 3. – С. 25-26.
 42. Одинцов А.В. Особенности договорного регулирования семейных имущественных отношений // Известие. Серия №5 «Правоведение». – 2010. – №7. – С. 34-37.
 43. Попко В.В. Уніфікація норм міжнародного приватного права в рамках Гаазької Конференції: Дис. на здоб. наук. ст. канд. юр. наук 12.00.03 // В.В. Попко. – К., 2006. – 225 арк.
 44. Правове регулювання майнових відносин подружжя (порівняльно-правовий аспект): Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / Я.В. Новохатська; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 2006. – 20 с.
 45. Примак В. Підстави й умови виникнення аліментних зобов’язань за новим Сімейним кодексом України // Юридична Україна. – 2003. &pid=4108&dtid=35.
 46. Процесуальні особливості розгляду спорів щодо поділу спільного майна подружжя: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ю. Ю. Цал-Цалко; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2010. – 20 с.
 47. Сапейко Л.В. Правове регулювання аліментних обов’язків батьків та дітей: дисертація канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ (Харків). – Х., 2003. – 188 с.
 48. Сімейне право України: навч. посіб. / С. М. Лепех; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2010. – 316 с.
 49. Сімейне право України: підручник / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. Жилінкова, В. М. Крижна, Я. В. Новохатська; Ред.: В. І Борисова; І. В Жилінкова; МОН України. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 322 с.
 50. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар / Жилінкова І.В., Антошкіна В.К., Д’ячкова Н.А., Москалюк В.Ю. та ін. / За ред. Жилінкової І.В. – К., 2008. – 693 с.
 51. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар [3-тє вид., перероб. і доп.] / З. В. Ромовська. – К.: Правова єдність. – 2009. – 432 с.
 52. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / Авт. колектив Багач Е. М., Білоусов Ю. В., Ватрас В. А., Давидова Н. О., Кодинець А. О. – К.: Ліга 2010. – 577 с.
 53. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. Авт. колектив Багач Е.М., Білоусов Ю.В., Ватрас В.А., Давидова Н.О., Кодинець А.О. – К.: Ліга 2010. – 577 с.
 54. Терещенко П.С. Сучасні питання гігієни праці в офісних приміщеннях // Український журнал з проблем медицини праці. – 2011. – Випуск 4(28). – С. 21-25.
 55. Фізіолого-гігієнічна оцінка умов праці телефоністів сучасного цифрового зв’язку / Назаренко В. І., ЧабановаО. В., МартиросоваВ. Г. [та ін.] // Укр. журн. з пробл. медицини праці.– 2010.– № 3.– С. 49-56.
 56. Цал-Цалко Ю.Ю. Ґенеза відносин подружжя стосовно їхнього майна /Ю.Ю. Цал-Цалко //Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. − Одеса: Юридична література. – 2009. – Вип. 46. – С. 327-331.
 57. Червоный Ю.С., Волосатый Г.С., Калитенко О.М., Труба В.И. Семейное право Украины: Учебник. –Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 520 с.
 58. Bonomi A. Explanatory report on the Protocol of 23 November 2007 on the law applicable to maintenance obligations: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.hcch.net/upload/wop/expl39e.pdf.
 59. Report on the First meeting of the Special Commission on the International Recovery of Child Support and other forms of Family Maintenance (5-16 May 2003), Prel. Doc. No 5/2003, para. 10 // http://www.hcch.net/upload/wop/maint_pd05e.pdf.
 60. William Duncan. Towards a New Global Instrument on the International Recovery of Child Support and other Forms of Family Maintenance Prel. Doc. No 3 of April 2003, para. 13, 16 // http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.%20%20details

Про готові роботи

 • Всі роботи були захищені і перевірені
 • Ці роботи можна придбати тільки у нас
 • Роботу можна придбати у нас в офісі або оплатити через банк
Не підходить робота?
Замов нову роботу для себе!
Чому ми найкращі:
Професіоналізм
Ми підбираємо найкращого виконавця під кожне замовлення. Роботи пишуть тільки люди з вищою освітою, кандидати наук і фахівці в своїй області. Дилетантам не місце серед нашого авторського колективу.
Виконання в термін
Чітко дотримуємося обумовлених термінів.
Безкоштовні доопрацювання
Зауваження наукового керівника вносимо абсолютно безкоштовно!
Антиплагіат
Кожна робота проходить перевірку програмою Антіплагіат.ру і відповідає вимогам по % унікальності.
Індивідуальний підхід
Наші менеджери вміють знайти підхід до кожного клієнта, навіть до самого вибагливого
Більше 15 років досвіду
Ми на ринку з 2004 року. За цей час допомогли більше 20 000 студентів, підготувавши понад 49 250 робіт.
Дякуємо за ваші відгуки!

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег