Виробничий кооператив як учасник господарських відносин

ШИФР РОБОТИ 2335

Виробничий кооператив як учасник господарських відносин

  Дата: 2014 рік

  Тип: Дипломна робота

  Обсяг: 100 сторінок


Зміст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ

1.1. Поняття, виробничого кооперативу та його правове регулювання

1.2. Принципи діяльності виробничого кооперативу

1.3. Членство у виробничому кооперативі: підстави набуття та припинення, права та обов’язки

РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ

2.1. Створення виробничих кооперативів

2.2. Припинення діяльності виробничих кооперативів

РОЗДІЛ 3 МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ

3.1. Загальні засади здійснення господарської діяльності виробничого кооперативу

3.2. Правовий режим майна Виробничого кооперативу та майнових фондів

3.3. Поняття та особливості розпорядження доходом виробничого кооперативу

3.4. Майнова відповідальність виробничого кооперативу

РОЗДІЛ 4 УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ КООПЕРАТИВОМ

4.1. Загальна характеристика управління виробничим кооперативом

4.2. Загальні збори членів виробничого кооперативу

4.3. Правління виробничого кооперативу

4.4. Виконавчий директор виробничого кооперативу

4.5. Спостережна рада виробничого кооперативу

4.6. Ревізійна комісія (ревізор) виробничого кооперативу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

Література:

 1. Конституція (Основний Закон) України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР .Станом на 21.02.2014р. // [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 5. – Ст. 35.
 3. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436 – IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18-22 ст. 144.
 4. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22 квітня 1993 року із наступними змінами та доповненнями // [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3125-12.
 5. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003 року – Відомості Верховної Ради. – 2003. – №31-32. – Ст. 263.
 6. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12 липня 2001 року // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2658-14.
 7. Цивільний кодекс України станом на 02.10.2012 р. – Суми: ТОВ «ВВП НОТІС», 2012. – 344 с.
 8. Про акціонерне товариство: Закон України від 17 вересня 2008 року // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/514-17.
 9. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30 червня 1999 року. Редакція від 11.08.2013 р. // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12.
 10. Лист Мін’юсту України вiд 03.03.2008 № 19-48-7 Щодо порядку передачі нерухомого майна до пайового фонду кооперативу його членами // Все про бухгалтерський облік вiд 21.06.2008 – 2008 р. – № 58. С. 13.
 11. Роз’яснення Мін’юсту України вiд 12.05.2008 № 32-32-263 Щодо правового статусу кооперативів та громадських організацій та кооперативів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_263323-08.
 12. Рішення Корольовського районного суду м. Житомира від 15 травня 2013 року // Єдиний держаний реєстр судових рішень / [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/31324830
 13. Рішення апеляційного суду Житомирської області від 02 жовтня 2013 року // Єдиний держаний реєстр судових рішень / [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33924632
 14. Ухвала Вищого спеціалізованого суд із розгляду цивільних і кримінальних справ від 25 грудня 2013 року // Єдиний держаний реєстр судових рішень / [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36472140.
 15. Ухвала апеляційного суду Житомирської області від 04 березня 2014 року // Єдиний держаний реєстр судових рішень / [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37528388.
 16. Про затвердження Принципів корпоративного управління: Рішення державної комісії із цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003р. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.oecd.org/dataoecd/57/18/ 32159669.pdf.
 17. Абова Г.Е. Ответы на вопросы по кооперативному законодательству. // Знание. – 1991. – №5. – С. 78-82.
 18. Абова Т.Е. Производственные кооперативы в России. Правовые проблемы теории и практики // Государство и право. – 1998. – №8. – С. 34.
 19. Беднова Э. Международные кооперативные принципы и российский Закон о производственных коллективах // Российская юстиция. 2000. – №1. – С. 23-29.
 20. Бергманн В. Торговое уложение Германии. Закон об акционерных обществах. Закон об обществах с ограниченной ответственностью. Закон о производственных и хозяйственных кооперативах / В. Бергманн. Серия «Германские и европейские законы»: Пер. с нем. – М.: Юрид. лит. – 2009. – 632 с.
 21. Борисова В. До проблеми створення юридичних осіб // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – №2(29). – С.86-87.
 22. Бутрин Н.С. Характерні особливості виробничих кооперативів [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/? p=33170.
 23. Быков А.Г. Кооперативы в структуре рынка проблемы правового регулирования. // Труды юрид. фак. каф. предпринимательского права. –М.: Ассоциация «Гуманитарное знание». – 1994. – Вып. 1. – 43 с.
 24. Вартанян А.М. Правовое положение производственных кооперативов в Республике Беларусь. – Гродно: ГГАУ, 2011. – 224 с.
 25. Вартанян А.М. Управление и членство в производственном кооперативе: вопросы правового регулирования // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. – 2007. – № 22. – С. 89-106.
 26. Винар Л. Проблема відповідальності юридичних осіб, заснованих на державній власності // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2003. – Випуск 38. – С. 34.
 27. Винник О.М.Имущественная самостоятельность как необходимое условие осуществления предпринимательской деятельности // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. – № 3. – С. 3-6.
 28. Вінник О.М. Виробничий кооператив як різновид підприємницької організації // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1998.- № 1.- С.3-10.
 29. Вінник О.М. Виробничі кооперативи: правове становище і шляхи вдосконалення правового регулювання // Вісник Київського ун-ту. Юрид. науки. Випуск 37.- 2000. -С. 16-21.
 30. Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. – К. : Т-во «Знання», 1998. – 309 с.
 31. Гаєцька-Колотило Я.З. Організаційно-правові форми сільськогосподарської кооперації в Україні. – Автореферат дис. к.ю.н. за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право. – Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2003. – 24с.
 32. Гафурова Олена Вікторівна. Права та обов’язки членів сільськогосподарських виробничих кооперативів: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.06 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 20с.
 33. Горбонос Ф. В. Економіка підприємств: підручник – К. : Знання, 2010. – 463 с.
 34. Довгерт А.С. Спільна діяльність // Цивільне право. – К.: Ін Юре, 1996. – С. 42.
 35. Загнітко О. Кооперативи як суб’єкти господарювання // Підприємництво, господарство і право. – 2004. –№ 11. – С. 103–109. 36. Знаменський Г.Л. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України друге видання, перероблене і доповнене / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – К. “Юрінком Інтер”, 2008. – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http ://crimealawyers.com/uchasnikiv-dnosin-u-sfer-gospodaryuvannya
 36. Зубатенко Олена Деякі аспекти правового статусу кооперативу як учасника господарських відносин // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 9 (165). – С. 80-82.
 37. Кашанина Т. В. Корпоративное право (Право хозяйственных товариществ и обществ) – М. : НОРМА-ИНФРА, 1999. – 815 с.
 38. Кібенко О.Р. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України. – Серія: «Юридичний радник». – X: Сірайд. – 2005. – С.164-165.
 39. Ковальчук І.В. Економіка підприємства: навч. посібник. – К. : Знання, 2008. – 679.
 40. Коверзнев В.О. Загальна характеристика господарсько-правового забезпечення діяльності виробничих кооперативів // Форум права. – 2011. – № 4. –С. 376–385 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ FP/2011-4/11kvodvk.pdf
 41. Коверзнев В.О. Правовий режим майна виробничих та інших видів кооперативів // Вісник Академії Адвокатури України. – 2011. – № 3 (22). – С. 75.
 42. Коверзнев В.О. Щодо розподілу доходу між членами виробничого кооперативу // [Електронний ресурс]: режим доступу: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=75%3A2011-10-03-12-22-00&catid=16%3A-4&Itemid=12&lang=ru.
 43. Комментарий к Федеральному закону «О производственных кооперативах» – М., Гарант, 2000. – 107 с.
 44. Кооперативное право :Учебное пособие /Авт. кол.: А.А. Собчак, В.Ф.Яковлева, В.С. Тимескова и др. ; Под ред. А.А. Собчака и др.; Санкт-Петербургский государственный университет. – учеб. изд. -СПб.: изд-во СПбГУ. – 1992. – 280 с.
 45. Корпоративное право // отв. ред. И. С. Шиткина. – М.: Wolters Kluwer, – 2008. – 648 с.
 46. Коссак В. М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект) – Львів: Центр Європи, 1996. – 216 с.
 47. Кравчук В. Проблеми створення наглядової ради акціонерного товариства // Юридичний радник. – 2004. – № 2. – С.13-14.
 48. Кравчук В. Формування наглядової ради акціонерного товариства // Юридичний радник. – 2004. – № 2. – С.15-20.
 49. Кравчук В.М. Корпоративне право: Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. – К.: Істина, 2005 – 928 с.
 50. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права. Монографія. – К.: ДП Юрид. вид-во «Аста». – 2004. – 328 с.
 51. Лапищев В.Г. Развитие кооперативного движения в России. – М. Инфра-М, 1997. – 235 с.
 52. Лапищев В.Г. Развитие кооперативного движения в России. М., 1997 – 206 с.
 53. Лукач І.В. До питання про визначення кооперативів як суб”єктів корпоративних відносин // Вісник господарського судочинства. –2009. – № 6. – С. 59-67.
 54. Луць В. В. Деякі питання здійснення та захисту корпоративних прав в Україні // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 1. – С. 125–130.
 55. Мавліханова Р. В. Виробничі кооперативи як суб’єкти цивільного права: Монографія. – МЕГІ. – Донецьк: СПД Дмытренко Л.Р., 2007. – 112с.
 56. Мавліханова Р.В. Виробничі кооперативи як суб’єкти цивільного права: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец: 12.00.03 / Р.В. Мавліханова. – Харків, 2005. – 20 с.
 57. Михель К. Производственные кооперативы в рыночной экономике // Хозяйство и право. – 1994. – №12. – С. 97-110.
 58. Мілаш В. С. Господарське право: Курс лекцій: У 2 ч. – Ч. 1. – Х.: Право, 2008. – 496 с.
 59. Могилевский С. Понятие и порядок образования органов управления акционерного общества // Хозяйство и право. – 2006.- № 1. – С. 60-64.
 60. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Під заг. ред. В.К. Мамутова. – К: Юрінком Інтер. – 2003. – 583 с.
 61. Организация и деятельность кооперативов: правовой аспект/ Под ред. Абовой Т.Е. – М.: Институт государства и права, 1991. – 209 с.
 62. Ответственность хозяйственных товариществ и производственных кооперативов за вред, причиненный их учредителями (членами) // Российская юстиция. – 2002. – № 38. – С. 45-58.
 63. Пантелеев П. Правовое регулирование производственных кооперативов //Экономика и жизнь. – 1996. – №31. – С. 65-72.
 64. Пантелеев Павел Александрович. Производственные кооперативы. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 64 с.
 65. Першукевич П. Производственные кооперативы на селе. //Экономика сельского хозяйства России – 2001. – № 1. – С. 45-52. 67. Підприємницьке право. Підручник // За ред. О.В. Старцева, 2-е вид., переробл. і доповн. – К.: Істина, 20005 – 600 с.
 66. Похиленко І. Поняття виробничого кооперативу як організаційно-правової форми суб’єктів малого підприємництва // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 3. – С. 89-92.
 67. Правове регулювання господарсько-фінансової діяльності підприємства: монографія / В.І. Торкатюк, Г.В. Стадник, А.Л. Шутенко та ін.; за заг. ред. В.І. Торкатюка; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 346 с.
 68. Принципи кооперації «Міжнародного кооперативного альянсу» // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.creatorsociety.org/index. php/uk/cooperation-ua/theory-of-cooperation-ua/coop-principles-ua/ica-principles-ua.
 69. Производственная кооперация: Учеб. пособие / Под общ. ред. А.В. Ткача. – М.: ИТК «Дашков и Ко», 2007. – 176 с.
 70. Ромашкова И.И. Кооперативы в России: Коммерческие или некоммерческие организации? //Аграрное и земельное право. – 2007. – № 9. – С. 14–18.
 71. Ротань В.Г., Ярема А.Г., Кривенко В.В., Карабань В.Я., Сонин А.Е. Научно-практический комментарий к гражданскому законодательству Украины. – К.: Фактор, 2010 . – 800 с.
 72. Самойлюк О. Виробничі кооперативи: стан та перспективи розвитку // Право України. – 2005. – № 1. – С. 56-62.
 73. Саниахметова Н.А. Учредительный договор // Бизнес. – 1995. – № 10. – С. 13.
 74. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право. – Навч. посібник – К.: А.С.К., 2001. – 704 с.
 75. Семчик В.І. Кооперативне право Навчальний посібник. – К.: Ін Юре, 1998. – 336 c.
 76. Семчик В.І. Проблеми розвитку законодавства про кооперацію в Україні // Матеріали наукової конференції «Конституція України – основа модернізації держави та суспільства». 21-22 червня 2001 р. Харків. – Х .: Право / Адміністрація Президента України, 2001. – С. 411-413.
 77. Смирнов А.С. Право собствернности производительных кооперативов. Автореферат канд. юр. наук. – С-Пб, 2006. – 22 с.
 78. Смолин Г. В. Господарське право України. Загальна частина: навчальний посібник / Г. В. Смолин. – Л.: ЛДУВС, 2008. – 467 с.
 79. Спасибо-Фатєєва І. В. З’ясування змісту корпоративних відносин як передумови вирішення корпоративних спорів // Правовий тиждень. – 19 жовтня 2007. – № 42 (63). – С. 4.
 80. Суханов Е.А. Производственный кооператив как юридическое лицо (Комментарий ГК РФ) // Хозяйство и право. – 1998. – № 4. – С. 87-93.
 81. Тычинин С.В. О правовой сущности кооперации //Проблемы правоведения. Вып. 1. – Белгород: Белгородский государственный университет, 2003. – С. 120 – 130.
 82. Тюкавкин-Плотников А.А. О членстве (участии) в производственном кооперативе// Вестник ИГЭА. – 2000. – № l. – C. 165-173.
 83. Тюкавкин-Плотников А.А. О некоторых вопросах имущественной ответственности производственных кооперативов // Вестник ИГЭА. – 1999. – № 3. – С. 95-100.
 84. Тюкавкин-Плотников А.А. О публичности информации в хозяйственной и иной деятельности производственного кооператива // Доступ граждан к правовой информации и защита неприкосновенности частной жизни: Материалы международного «Круглого стола». 31 мая- 2 июня 1999 года. – Иркутск: Изд-во ИГЭА. – 2000. – С.56-57.
 85. Тюкавкин-Плотников А.А. Об имущественной ответственности членов производственного кооператива // Проблемы становления и реализации российского права на региональном уровне: Материалы региональной научно-практической конференции. Чита, 29-30 июня 1999 года. – Иркутск-Чита: Изд-во ИГЭА. – 1999. – С. 114-118.
 86. Тюкавкин-Плотников А.А. Правовое положение производственного кооператива как субъекта предпринимательской деятельности: Автореферат к. юр. наук. – М., 2003. – 26 с.
 87. Тюкавкин-Плотников А.А. Производственный кооператив как субъект предпринимательской деятельности: Учебно-методическое пособие. – Иркутск. – 1999. – 27с.
 88. Уркевич В. Майнові фонди сільськогосподарського кооперативу: сутність та правова регламентація // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 1. – С. 41.
 89. Уркевич В. Майнові фонди сільськогосподарського кооперативу: сутність та правова регламентація // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 1. – С. 56-61.
 90. Фаин Л.Е. Отечественная кооперация. Исто¬рический опыт. Иваново, 1994.- 276 с.
 91. Фролов В. Принципы функционирования различных типов сельскохозяйственных кооперативов // АПК: Экономика, управление. -1997. – № 8. – С. 55-59.
 92. Функ Я. Последствие реорганизации юридических лиц // Юрист. – 2003. – № 9 (23). – С. 46-48.
 93. Хахулин В.В. Некоторые вопросы распределения прибыли в кооперативе // Организация и деятельность кооперативов: правовой аспект. – М.: изд-во МГУ, 1991. – С. 10-14.
 94. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Издание второе. Е. И. Харитонова, Е. О. Харитонов, В. Н. Коссак и др.; под ред. Е. И. Харитоновой.— X.: ООО «Одиссей», 2008. — 752 с.
 95. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Кн. 1. – 736 с.
 96. Цінник О.М. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1998.-№2.-С.242.
 97. Шевченко Н.І. Реорганізація як спосіб припинення господарських товариств // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 4. – С. 163-170.
 98. Шемшученко Ю., Семчик В. Право кооперативной собственности на Украине // Общество и экономика. – 1999. – № 3-4. – С. 175-187.
 99. Щербина В. С. Суб’єкти господарського права. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 264 с.

Про готові роботи

 • Всі роботи були захищені і перевірені
 • Ці роботи можна придбати тільки у нас
 • Роботу можна придбати у нас в офісі або оплатити через банк
Не підходить робота?
Замов нову роботу для себе!
Чому ми найкращі:
Професіоналізм
Ми підбираємо найкращого виконавця під кожне замовлення. Роботи пишуть тільки люди з вищою освітою, кандидати наук і фахівці в своїй області. Дилетантам не місце серед нашого авторського колективу.
Виконання в термін
Чітко дотримуємося обумовлених термінів.
Безкоштовні доопрацювання
Зауваження наукового керівника вносимо абсолютно безкоштовно!
Антиплагіат
Кожна робота проходить перевірку програмою Антіплагіат.ру і відповідає вимогам по % унікальності.
Індивідуальний підхід
Наші менеджери вміють знайти підхід до кожного клієнта, навіть до самого вибагливого
Більше 15 років досвіду
Ми на ринку з 2004 року. За цей час допомогли більше 20 000 студентів, підготувавши понад 49 250 робіт.
Дякуємо за ваші відгуки!

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег