ШИФР РОБОТИ 2318

Динамічна візуалізація як новий жанр журналістики

  Дата: 2014 рік

  Тип: Дипломна робота

  Обсяг: 100 сторінок


Дисципліна: видавнича справа та редагування

 

Зміст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДИНАМІЧНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В ЖУРНАЛІСТИЦІ

1.1. Поняття й особливості динамічної візуалізації

1.2. Поєднання фото -, аудіо- та відеоматеріалів у одному мультимедійному контенті

1.3. Інтерактив та анімація як нові прийоми у журналістиці

1.4. Розвиток фото- та відео журналістики

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ДИНАМІЧНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ

2.1. Стилістичні особливості динамічної візуалізації

2.2. Інноваційні ефекти статико-динамічної візуалізації

2.3. Особливості інтерактивного фільму

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

3.1. Сприйняття позатекстових форм інформації у вітчизняних ЗМІ

3.2. Інтернет-ЗМІ України та можливості втілення нових візуальних форм у медіа

3.3. Перспективні кроки у розвитку динамічної візуалізації

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

 

Література:

 1. Акбаров О. Как я перестал беспокоиться и полюбил параллакс [Електронний ресурс] /О. Акбаров. – Режим доступу: http://www.lookatme.ru/mag/blogs/oleg-akbarov/201631-parallax. – Назва з екрана.
 2. Актуальні проблеми журналістики: Зб. наук. праць / Ужгородський національний ун-т / Ю.М. Бідзіля (відп.ред.). – Ужгород: МП «Ліра», 2006. – 492 с.
 3. Амзин А. Новостная интернет-журналистика / А. Амзин. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 144 с.
 4. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства / Р. Арнхейм. – М.: Прометей, 1994. – 352 с.
 5. Артамонова І. М. Тенденції становлення та перспективи розвитку інтернет-журналістики в Україні: монографія / І. М. Артамонова. – Донецьк: Лебідь, 2009. – 416 с.
 6. Базыма Б. А. Психология цвета : теория и практика / Б. А. Базыма. – СПб.: Речь, 2007. – 204 с.
 7. Базыма Б. А. Цвет и психика / Б. А. Базыма; Харьковская гос. академия культуры. – Х.: ХДАК, 2001. – 172 с.
 8. Бергер А. Видеть – значит верить. Введение в зрительную коммуникацию / А. Бергер. – М. : Вильямс, 2005. – 288 с.
 9. Березин В. М. Фотожурналистика / В. М. Березин. – М. : Издательство Российского ун-та дружбы народов, 2006. – 159 с.
 10. Буряк В. Журналістська творчість як система образної комунікації / В. Буряк. – Дніпропетровськ : РВВДНУ, 2003. – 60 с.
 11. В мастерской фотожурналиста. Сборник статей / Под ред. О. А. Бакулина, Л. В. Семовой. – М. : Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносва, 2011. – 150 с.
 12. Вартанова Е. Конвергенция как неизбежность. О роли технологического фактора в транс-формации современных медиа-систем / Е. Вартанова // От книги до Интернета. Журналистика и литература на рубеже нового тысячелетия. – М.:Изд-во Моск. ун-та, 2000. – С. 37-54.
 13. Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран: учеб. пособие / Е. Л. Вартанова. – М.: Аспект-Пресс, 2003. – 335с.
 14. Виноградов П. Визуальная культура личности: генезис, структура и функции / [Электронный ресурс] / П. Виноградов // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2010. – № 136. – Режим доступу: http://cyberleninka.rU/article/n/ vizualnaya-kultura-lichnosti-genezis-struktura-i-funktsii. – Назва з екрана.
 15. Владимиров В. М. Теорія і методика журналістської творчості / В. М. Владимиров / Київський міжнародний ун-т. – К.: КиМУ, 2010. – 105 с.
 16. Воробель Р. А. Логарифмічна обробка зображень: [монографія] / Р. А. Воробель ; Нац. акад. наук України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. – К.: Наукова думка, 2012. – 230 с.
 17. Генеза ідей і динаміка розвитку соціальних комунікацій: колект. моногр. / [О. В. Безручко та ін.; за наук. ред. О. М. Холода]; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т журналістики. – К.: КиМУ, 2011. – 314 с.
 18. Гетьманець М. Ф. Сучасний словник літератури і журналістики / М. Ф. Гетьманець, І. Л. Михайлин. – Х.: Прапор, 2009. – 384 с.
 19. Горевалов С. І. Фотожурналістика в системі засобів масової комунікації: єдність слова і зображення / С. І. Горевалов, Н. І. Зикун, С. А. Стародуб; Київ. міжнар. ун-т. – К.: Київ. міжнар. ун-т, 2010. – 296 с.
 20. Гурковський В. І. Державне управління розбудовою інформаційного суспільства в Україні (історія, теорія, практика) / В. І. Гурковський. – К.: Науковий світ, 2010. – 396 с.
 21. Гутиря І. І. Економіка засобів масової комунікації / І. І. Гутиря, В. В. Різун (ред.). – К.: Інститут журналістики, 2012. – 120 с.
 22. Дмитровський З. С. Телевізійна журналістика / З. С. Дмитровський. – Львів: IIAIC, 2009. – 224 с.
 23. Дуцик Д. Р. Політична журналістика / Д. Р. Дуцик. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 138 с.
 24. Електронне зображення. Словник термінів (ISO 12651:1999, IDT). – К.: Держспоживстандарт України, 2013. – 24 с.
 25. Жигарева А. Визуализация социального пространства современного об¬щества (социально-философский анализ) [Электронный ресурс] / А. Жига¬рева. – Режим доступу: http://ens.mil.ru/science/publications/ more.htm?id=10814694@cmsArticle. – Назва з екрана.
 26. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості / В. Й. Здоровега / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л.: Паіс, 2008. – 276 c.
 27. Зонтаг С. О фотографии / С. Зонтаг / Пер. В. Голышева. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. – 272 с.
 28. История зарубежной журналистики. 1945-2008 : хрестоматия / сост. Г. В. Прутцков ; ред. Я. Н. Засурский. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 222 с.
 29. Іванов В. Ф. Комп’ютерні технології в засобах масової комунікації : сучасне та майбутнє / В. Ф. Іванов, О. К. Мелещенко. – К. : РВЦ «Київський університет», 1997. – 173 с.
 30. Іванов В. Ф. Стандарти новинної журналістики / В. Ф. Іванов. – К. : Академія Української Преси, 2007. – 72 c.
 31. Інтернет в роботі журналіста / упоряд. та адаптація І. Шелудченко ; ред. С. Таран ; Інститут масової інформації. – К., 2004. – 71 с.
 32. Калмыков А. А. Интернет-журналистика / А. А. Калмыков, Л. А. Коханова. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 383 с.
 33. Капелюшний А. О. Практичний посібник-довідник журналіста: Редагування в ЗМІ: Аналіз і перевірка фактичного матеріалу / А. О. Капелюшний. – Л.: ПАІС, 2010. – 576 с.
 34. Капелюшний А. О. Телебачення прямого ефіру: практика мовлення, типові помилки / А. О. Капелюшний ; Львів. нац. ун–т ім. І. Франка, Ф-т журналістики. – Л.: ПАІС, 2011. – 400 с.
 35. Ким М. Н. Жанры современной журналистики / М. Н. Ким. – СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2004. – 598 с.
 36. Колесніков Б. П. Державне управління розвитком інформаційного суспільства в Україні: монографія / Б. П. Колесніков. – Донецьк: Ноулідж, Донец. від-ня, 2010. – 319 с.
 37. Корконосенко С. Г. Основы журналистики / С. Г. Корконосенко. – М. : Аспект-пресс, 2006. – 316 с.
 38. Коулман А. Д. Документальная фотография, фотожурналистика и пресс-фотография сегодня [Електронний ресурс] / А. Д. Коулман. – Режим доступу : http://www.photographer.ru/cult/theory/383.htm. – Назва з екрана.
 39. Крейг Р. Інтернет-журналістика. Робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Р. Крейг; пер. А. Іщенко. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 324 c.
 40. Лапин А. И. Фотография как… / А. И. Лапин. − Изд. 5-е, испр. − М.: Эксмо, 2011. − 306 с.
 41. Мелещенко О. К. Журналістикознавчі уявлення про світовий і національний інформаційний простір, його безпеку / О. К. Мелещенко / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – К.: ПВП «Задруга», 2006. – 64 с.
 42. Михайлин I. Л. Основи журналістики / І. Л. Михайлин. – X.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2002. – 284 с.
 43. Михайлин I. Л. Українська журналістика: обсяг поняття /1. Л. Михайлин //Українське журналістикознавство. – К., 2005. – Вип. 6. – С.27-32.
 44. Михайлин І. Л. Історія української журналістики: Період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики / І. Л. Михайлин. – Х.: Прапор, 2009. – 319 с.
 45. Михайлин І. Л. Нарис з історіографії історії української журналістики: Методологічні уроки Івана Франка / І. Михайлин // Українська періодика: Історія і сучасність: Доп. та повідомл. сьомої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 17–18 трав. 2002 р. / За ред. М. М. Романюка. – Л., 2002. – С. 30 – 36.
 46. Москаленко А. Вступ до журналістики / А. Москаленко. – К.: Школяр, 1997. – 298 с.
 47. Назаров М. М. Визуальные образы в социальной коммуникации / М. М. Назаров, М. А. Папантиму. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 216 с.
 48. Нери Г. Лекции по фотожурналистике [Електронний ресурс] / Г. Нери. – Режим доступу: http://www.photographer.ru/cult/practice/400.html. – Назва з екрана.
 49. Нуркова В. В. Зеркало с памятью. Культурный феномен фотографии / В. В. Нуркова. – М.: РГГУ, 2006. – 287 с.
 50. Омельяненко Ю. І. Телерадіомовлення України : Шляхи становлення і розвитку / Ю. І. Омельяненко. – К.: Раритет, 2010. – 117 с.
 51. Орлова Н. С. Механізми розвитку корпорацій в інформаційному суспільстві: монографія / Н. С. Орлова. – Донецьк: Ноулідж, Донец. від-ня, 2011. – 370 с.
 52. Партико З. В. Загальне редагування. Нормативні основи / З. В. Партико. – Л.: Афіша, 2001. – 416 с.
 53. Партико З. В. Теорія масової інформації та комунікації / З. В. Партико. – Л.: Афіша, 2008. – 290 c.
 54. Перспективи створення громадського телерадіомовлення в Україні : Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України, 13 квітня 2005 р. / Верховна Рада України. Комітет з питань свободи слова та інформації. – К. : Парламентське видавництво, 2005. – 80 с.
 55. Петровская Е. В. Теория образа / Е. В. Петровская. – М. : РГГУ, 2012. – 281 с.
 56. Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика / Б. В. Потятиник. – Л. : ПАІС, 2010. – 243 с.
 57. Радченко А. І. Періодика майбутнього – паперова чи електронна? // Наука і наукознавство. – 2010. – № 2 (68). – С. 46-50.
 58. Разлогов К. Э. Искусство экрана: от синематографа до Интернета / К. Э. Разлогов. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2010. – 287 с.
 59. Різун В. В. Інформаційні мережі в засобах масової інформації. Канал ИНФО-ТАСС / В. В. Різун, О. К. Мелещенко; – К.: Київ, ун-т ім. Т.Шевченка, 1992. – 96 с.
 60. Різун В. В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві / В. В. Різун, Т. В. Скотникова. – К.: Преса України, 2008. – 144 c.
 61. Різун В. В. Нарис з історії та теорії українського журналістикознавства / В. В. Різун, Т. А. Трачук / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 232 с.
 62. Різун В. В. Об’єкт і предмет дослідження : en passant / В. В. Різун // Українське журналістикознавство. – К., 2005. – Вип. 6. – С. 4-6.
 63. Романюк М. Українське пресознавство на порозі XXI століття / М. Романюк. – Л., 2000. – 110 с.
 64. Савончак В. Я. Зображальна журналістика: фотографія : конспект лекцій / В. Я. Савончак ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Рута, 2011. – 100 с.
 65. Симоненко С. М. Психологія візуального мислення [Електронний ресурс] / С. М. Симоненко. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/inode/p-2/8580.html. – Назва з екрана.
 66. Словник журналіста: терміни, мас-медіа, постаті / Ужгородський національний ун-т / Ю. М. Бідзілля (авт.-уклад.). – Ужгород: Закарпаття, 2010. – 224 с.
 67. Степанов В. Ю. Концептуальні засади формування та розвитку інформаційного суспільства: державно-управлінський аспект / В. Ю. Степанов. – Х. : С.А.М., 2010. – 415 с.
 68. Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (19-21 верес. 2012 р., м. Запоріжжя) / Укр. федер. інф-ки [та ін.] ; [редкол.: Піза Д. М., Морщавка С. В.]. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 333 с.
 69. Телерадиоэфир: История и современность / Я. Н. Засурский [и др.] ; ред. Я. Н. Засурский. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 238 с.
 70. Теорія міжнародної журналістики: зб. навч. матеріалів, складена з урахуванням французької та голандської методик удосконалення журналістів / Інститут масової інформації / В. Сюмар (ред.), А. Лазарєва (упоряд., пер., адапт. та доп.). – К., 2006. – 88 с.
 71. Терещенко М. Мультфильм как документ [Електронний ресурс] / М. Терещенко. – Режим доступу: http://os.colta.ru/cinema/projects/198/details/ 19732. – Назва з екрана.
 72. Тимошик М. С. Ідеологічні й наукові концепції витоків українського друкованого слова : аргументи зарубіжних і вітчизняних авторів / М. С. Тимошик // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. Журналістика. – К, 2003. – С. 6-10.
 73. Тімофєєв А. В. Зображальна журналістика / А. В. Тімофєєв, О. М. Бикова. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 68 с.
 74. Тімофєєв А. В. Зображальна журналістика: теоретико-практичні аспекти / А. В. Тімофєєв ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 131 с.
 75. Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг / За ред. В. Ворони, М. Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 2010. – 636 с.
 76. Флюссер В. За философию фотографии / В. Флюссер. – Санкт-Петербург: Издательство университета, 2008. – 145 с.
 77. Холланд П. Фотожурналистика. «Прямое обращение к взгляду?». Фотография и пресса / П. Холланд // Медиа. Введение / Под ред. А. Бриггза, П. Кобли / Пер. с англ. Ю. В. Никуличева. – М., 2005. – С. 501-535.
 78. Чабаненко М. В. Інтернет-ЗМІ як складова частина системи засобів масової інформації України: монографія / М. В. Чабаненко; ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т» МОН України. – Запоріжжя : [ЗНУ], 2011. – 184 с.
 79. Черняков Б. И. Фотография в изобразительной журналистике: генезис технических и творческих возможностей / Б. И. Черняков ; Институт системных исследований образования, Киевский ун-т им. Тараса Шевченко. – К. : [б.в.], 1996. – 119 с.
 80. Черняков Б. И. Фотография в системе изобразительной журналистики: Метод. разработка по спецкурсу «Основы изобразительной журналистики» / Б. И. Черняков ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. Факультет журналистики. – К.: Fotoinfo, 1990. – 36 с.
 81. Черняков Б. І. Зображальна журналістика в газеті, журналі та книзі ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. : текст лекцій / Б. І. Черняков; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – 216 с.
 82. Черняков Б. І. Зображальна журналістика в друкованих засобах масової інформації : Ілюстрована періодика від виникнення до середини ХІХ століття / Б. І. Черняков ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. Центр вільної преси. – К.: [б.в.], 1998. – 115 с.
 83. Черняков Б. І. Зображальна журналістика як предмет і як об’єкт журналістикознавчого дослідження / Б. І. Черняков; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. Центр вільної преси. – К.: [б.в.], 1998. – 79 с.
 84. Черняков Б. І. Зображення в культурі і журналістикознавстві / Б. І. Черняков ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики, Центр вільної преси. – К.: [б.в.], 1998. – 23 с.
 85. Черняков Б. І. Ілюстрована книжкова періодика у процесі становлення ранньої зображальної журналістики / Б. І. Черняков ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. Центр вільної преси. – К.: [б.в.], 1998. – 155 с.
 86. Черняков Б. І. Методи дослідження ранньої зображальної журналістики / Б. І. Черняков ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики, Центр вільної преси. – К. : [б.в.], 1998. – 19 с.
 87. Черняков Б. І. Розвиток технологій ілюстрування творів ранньої зображальної журналістики / Б. І. Черняков ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – К.: [б.в.], 1999. – 24 с.
 88. Черняков Б. І. Фотографія в журналістиці від винайдення до початку XX ст. / Б. І. Черняков ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – К.: [б.в.], 1999. – 59 с.
 89. Чічановський А. А. Новина в журналістиці: Проблеми практичної політики / А. А. Чічановський. – К.: Грамота, 2003. – 48 с.
 90. Шаповал Ю. Г. Телевізійна журналістика / Ю. Г. Шаповал / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. Степана Дем’янчука. – Рівне, 2012. – 111с.
 91. Шаповал Ю. Г. Феномен журналістики: проблеми теорії / Ю. Г. Шаповал. – Рівне: РВП «РОСА», 2011. – 248 с.
 92. Яковець А. Телевізійна журналістика : теорія і практика / А. Яковець. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 262 с.
 93. John Vernon Pavlik. Journalism and New Media. – Columbia : University Press, 2001. – 246 р.
 94. Kovach B. The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect / B. Kovach, T. Rosenstial. – New York: Three Rivers Press, 2007. – 268 р.
 95. McLuhan M. Understanding media: the extensions of man / M. McLuhan ; introd. L. H. Lapham. – Cambridge, Massachusetts ; London : The MIT press, 1997. – 365 p.

Про готові роботи

 • Всі роботи були захищені і перевірені
 • Ці роботи можна придбати тільки у нас
 • Роботу можна придбати у нас в офісі або оплатити через банк
Не підходить робота?
Замов нову роботу для себе!
Чому ми найкращі:
Професіоналізм
Ми підбираємо найкращого виконавця під кожне замовлення. Роботи пишуть тільки люди з вищою освітою, кандидати наук і фахівці в своїй області. Дилетантам не місце серед нашого авторського колективу.
Виконання в термін
Чітко дотримуємося обумовлених термінів.
Безкоштовні доопрацювання
Зауваження наукового керівника вносимо абсолютно безкоштовно!
Антиплагіат
Кожна робота проходить перевірку програмою Антіплагіат.ру і відповідає вимогам по % унікальності.
Індивідуальний підхід
Наші менеджери вміють знайти підхід до кожного клієнта, навіть до самого вибагливого
Більше 15 років досвіду
Ми на ринку з 2004 року. За цей час допомогли більше 20 000 студентів, підготувавши понад 49 250 робіт.
Дякуємо за ваші відгуки!

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег