ШИФР РОБОТИ 2326

Ціноутворення на підприємстві

  Дата: 2014 рік

  Тип: Курсова робота

  Обсяг: 65 сторінок


Зміст:

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність та роль цінової політики на підприємстві

1.2. Етапи процесу формування цінової політики підприємства

1.3. Моделі та методи ціноутворення

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПАТ «МОНФАРМ»

2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства ПАТ «Монфарм»

2.2. Особливості формування цін на підприємстві ПАТ «Монфарм»

2.3. Заходи удосконалення процесу ціноутворення на ПАТ «Монфарм»

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

Література:

 1. Конституція України. — K.: Україна, 1996 р.
 2. Закон України «Про ціни та ціноутворення» вiд 03.12.1990 (із змінами та доповненнями) // Закони України Т І – К. 1996 р.
 3. Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних формувань: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.1995 р.
 4. Положення про індикативні ціни на товари при здійсненні суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України експортно-імпортних операцій: Затверджено Указом Президента України від 18.11.94 р. №691⁄94.
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.94 р. №733 «Про ціноутворення в умовах реформування економіки».
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.95 р. №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади і виконавчих органів міських Рад щодо регулювання цін (тарифів)” (зі змінами і доповненнями).
 7. Ангелин Д. Цена вопроса – вопрос цены: менеджеры украинских компаний о современых методах ценообразования // бізнес. – 2011. – №8. – С. 71.
 8. Андрійчук В.Г. Ціна як інструмент аналізу, оцінки і прогнозу економічних та виробничих параметрів розвитку підприємства // Економіка АПК. – 2013. – № 3. – с. 22–29.
 9. Артус М.М. Формування механізму ціноутворення в умовах ринкової економіки. – Тернопіль. – «Економічна думка». – 2009. – с.24-44
 10. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації. Навчальний посібник. – Донецьк: Дон ДУЕТ ім. М.І. Туган-Барановського, 2004. – с.11-23
 11. Безкоровайна В.С. Дослідження підходів до формування цінової стратегії підприємства // Актуальні проблеми економіки – 2014. –.№3. – с.49
 12. Безкоровайна С.В. Методологія формування цінової політики підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – с. 31.
 13. Білобловський С. В. Ціноутворення як складовий елемент системи управління підприємством // Економіка, фінанси, право: Інформаційно-аналітичний . – К., 2012. – № 9. – с. 13-17.
 14. Білявцев М.І., Петренко І.В. Маркетингова цінова політика: Навч. Посіб. − К.: Центр навчальної літератури. 2005. – c.55-57.
 15. Верхоглядова Н.І., Ільіна С.Б. Іваннікова Н.А., Слабко Я.Я., Лисенко Ю.В. Основи ціноутворення: навчальний посібник. — К.: Кордон, 2007р. — с.104-105
 16. Гарі Амстронг, Філіп Котлер Маркетинг. Загальний курс, 5-е видання.: Пер. з англ.: Уч. пос. – М.: Видавничий дім «Вільямс», 2006. – с.23
 17. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. – К.: Лібра, 2008 р. – с.67
 18. Гречан А.П., Волков О.І., Денисенко М.П., Економіка й організація інноваційної діяльності. Підручник, 2004.- 960 с.
 19. Гречан А.П, Бондаренко П.Г. Методичні засади оцінки потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання// Тези доповіді ІІ всеукраїнської наук. конф. молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» (23-24 квітня 2003 р.)-К.: КНУТД.-2003.-Т.2.
 20. Длігач А.О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика: навчальний посібник. − К.: ВД «Професіонал». 2006. − 304.
 21. Економіка підприємства: Навч. посіб. / А.В. Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П.Нахаба та ін.; За ред. А.В. Шегди. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2007. – 355 с.
 22. Економіка підприємства: Підручник / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 528 с.
 23. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. ПАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. — К.: КНЕУ, 2006. – 540с.
 24. Желтякова И. А. и др. Цены и ценообразование. Краткий курс: Учеб. пособие – СПб., 2009.
 25. Іванова О.Б., Кравець А.Б. Методичні підходи до формування внутрішньої ціни на підприємстві // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №2. – с. 74.
 26. Ілляшенко С. М. Маркетингова товарна політика: Підручник для студ. вищ. навч. закл.. — Суми : Університетська книга, 2005. —с.71
 27. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика.-К.: КНЕУ, 2005.-124 с.
 28. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник. Допов.і перероб. – К.: КНЕУ, 2007.-166 с.
 29. Ковалев А.И., Войтенко В.В. Маркетинговий анализ. – М.: Центр зкономики и маркетинга, 2006. – 176 с.
 30. Колесніков О.В. Ціноутворення. – К. – ЦНЛ. – 2006. – с.34
 31. Корінєв В.Л. Аналіз ціноутворюючих чинників // Актуальні проблеми економіки – 2013. –№10.
 32. Корінєв В.Л. Оцінка ефективності тактичних цінових дій // Актуальні проблеми економіки – 2013. – №6.
 33. Корінєв В.Л. Уточнення ціни з урахуванням умов реальної ринкової ситуації // Актуальні проблеми економіки – 2012. –№5 С.74-86.
 34. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: методичний підхід до визначення цілей // Маркетинг в Україні. – 2012. – № 2. – с. 17–18
 35. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 417 с.
 36. Котлер Ф. Основи маркетинга. Пер. с англ. – М.: “Бізнес-книга”, ”ИМА-Крос. Плюс” , 2005р.
 37. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Маркетинг менеджмент. – СПб: Питер Ком, 2005. – 896 с.
 38. Кучеренко В. Д., Ткаченко Н. Б. Маркетингова товарна політика: Підручник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2005. — 186с.
 39. Липсиц И. В. и др . Коммерческое ценообразование: Учебник. – М., 2008.
 40. Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2005. — с.60
 41. Марцин В. С. Ціна як важіль економічного впливу на розвиток економіки // Фінанси України. – 2012 – № 4. – с. 9 – 12.
 42. Мельник А.А. Формирование стратегического механизма трансфертного ценообразовании // Актуальні проблеми економіки – 2014. –№2.
 43. Мороз Л.А., Чухрай Н.Т. Маркетинг: Підручник / За ред. Л.А. Мороз. – 2-е вид. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, «Інтелект – Захід», 2007. – с.51
 44. Норіцина Н.І. Маркетингове ціноутворення як чинник прибуткової діяльності підприємств // Маркетинг в Україні. – 2011. – №5. – с. 41– 44.
 45. Парижак Н.В., Майборода О.М., Сидор І.П. Ціни: фінансовий аспект.- Тернопіль. – 2008.
 46. Прохорова Т. П., Гронь О. В. Маркетингова цінова політика: Навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х.: ХНЕУ, 2006. — 164с.
 47. Сєріков А.В. Ціноутворення на промислову продукцію з врахуванням її споживчої вартості // Актуальні проблеми економіки – 2010. –№4. – с.97-98.
 48. Скачков О.М. Ціну визначає аналіз споживчого вибору // Маркетинг в Україні. – 2012. – №1.
 49. Сміян Ю. Ціни та ціноутворення // Галицькі контракти. – 2012. – № 16.
 50. Свіщов М. В., Гречан А. П., Попович Л. М.; Внутрішньовиробниче планування на промислових підприємствах: навчальний посібник /Ред. Свіщов. М. В.- К.: Арістей, 2005. – 528 с.
 51. Тарасович В.М. Ценовая политика предприятия. – СПб.: Питер, 2009.
 52. Уткин Э. А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. М.: Тандем, 2008. – 224 с
 53. Холодний Г. О. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х.: Видавництво ХНЕУ, 2006. — с.37-40
 54. Чечель О. В. Необхідність державного регулювання ціноутворення на продукцію сільського господарства. – Економіка АПК. – 2010 р. -№6.
 55. Чорна О.Л. Теоретичні основи розробки стратегії ціноутворення підприємств // Економіка та держава. – 2009. – №4.
 56. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К.: МАУП, 2005. — 159 с.
 57. Шкварчук Л.О. Ціноутворення: Підручник. — К.: Кондор. — 2006. — с.111-157
 58. Штефанич Д.А. Дослідження актуальних проблем ринкового ціноутворення. // Фінанси України. – 2013. – №10.

Про готові роботи

 • Всі роботи були захищені і перевірені
 • Ці роботи можна придбати тільки у нас
 • Роботу можна придбати у нас в офісі або оплатити через банк
Не підходить робота?
Замов нову роботу для себе!
Чому ми найкращі:
Професіоналізм
Ми підбираємо найкращого виконавця під кожне замовлення. Роботи пишуть тільки люди з вищою освітою, кандидати наук і фахівці в своїй області. Дилетантам не місце серед нашого авторського колективу.
Виконання в термін
Чітко дотримуємося обумовлених термінів.
Безкоштовні доопрацювання
Зауваження наукового керівника вносимо абсолютно безкоштовно!
Антиплагіат
Кожна робота проходить перевірку програмою Антіплагіат.ру і відповідає вимогам по % унікальності.
Індивідуальний підхід
Наші менеджери вміють знайти підхід до кожного клієнта, навіть до самого вибагливого
Більше 15 років досвіду
Ми на ринку з 2004 року. За цей час допомогли більше 20 000 студентів, підготувавши понад 49 250 робіт.
Дякуємо за ваші відгуки!

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег