ШИФР РОБОТИ 2241

Форми і методи досягнення комерційного успіху підприємства

  Дата: 2014 рік

  Тип: Курсова робота

  Обсяг: 60 сторінок


Зміст:

Вступ

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи комерційного успіху підприємства

1.1. Поняття та структура комерційної діяльності підприємства

1.2. Суть, значення і фактори комерційного успіху

РОЗДІЛ 2. Характеристика підприємства

РОЗДІЛ 3. Аналіз використання методів досягнення комерційного успіху на ТОВ «ІВГРАНБУД»

3.1. Комерційні операції, що забезпечують комерційний успіх

3.2. Формування раціональних господарських зв’язків підприємством

3.3. Реклама, як елемент комерційного успіху на підприємстві

3.4. Комерційний ризик та способи його зменшення

РОЗДІЛ 4. Основні шляхи досягнення комерційного успіху на підприємстві ТОВ «ІВГРАНБУД»

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

 

Література:

 1. Абчук В. А. Комерция / В. А. Абчук. – Спб. : Изд-во Михайлова В. А., 2000.
 2. Аналіз комерційної діяльності: навч. посіб. / [Сіменко І. В. та ін.; за заг. ред. І. В. Сіменко]; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк: Донбас, 2012. – 416 с.
 3. Балабанова Л. В. Стратегічне маркетингове управління комерційною діяльністю підприємств: монографія / Л. В. Балабанова, А. С. Панчук; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. – 181 с.
 4. Беляевский И. К. Основы коммерции / И. К. Беляевский. – М. : Изд-во Москов. гос. ун-та экон., стат. и инф-ки, 2005. – 129 с.
 5. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом / Г. Дж. Болт. – М.: Мт-Пресс, 2000. – 268 с.
 6. Бунеева Р. И. Коммерческая деятельность: организация и управление / Р. И. Бунеева. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 365 с.
 7. Бусыгин А. В. Важнейший источник экономического анализа / А. В. Бусыгин // Деловой вестник «Российской кооперации». – 2001. – № 5. – С. 15.
 8. Варналій З. С. Основи підприємництва: навч. посіб. / З. С. Варналій – К.: Знання-Прес, 2002. – 239 с.
 9. Виноградська А. М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитк : моногр. / А. М. Виноградська. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 807 с.
 10. Господарський кодекс України № 436-ІУ від 16.01.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15. – Назва з екрану.
 11. Дашков Л. П. Коммерция и технология торговли. / Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц. – М. : Информ.-внедрен. центр «Маркетинг», 2007. – 448 с.
 12. Кісельов А. П. Основи бізнесу / А. П. Кісельов. – К.: Вища шк., 1997. – 191 с.
 13. Комерційна діяльність: підруч. / за ред. проф. В. В. Апопія. – К.: Знання, 2008. – 558 с.
 14. Комерційна діяльність : підручник / В. В. Апопій [та ін.]; ред. В. В. Апопій. – К.: Знання, 2008. – 558 с.
 15. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.big-library.com.ua/book/. – Назва з екрану.
 16. Кривещенко В.В. Управління комерційною діяльністю підприємств по збуту продукції: Дис… канд. екон. наук: 08.06.01 / Кривещенко Вікторія Віталіївна ; Київський національний економічний ун-т. – К., 2003. – 217 с.
 17. Лепейко Т. І. Процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства: монографія / Лепейко Т. І., Котлик А. В. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 314 с.
 18. Максимова Т. С. Комерційна діяльність по збуту та постачанню: навч. посіб. / Т. С. Максимова, Н. М. Голубєва; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 166 с.
 19. Макухіна Н.О. Управління комерційною діяльністю торговельних підприємств на основі вдосконалення інформаційного забезпечення : дис… канд. екон. наук: 08.00.04 / Макухіна Наталія Олегівна ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. – Л., 2008. – 208 с.
 20. Марченко И. С. Системный подход к управлению коммерческой деятельностью органи¬заций / И. С. Марченко // Вестник МГТУ. – 2010. – № 1, т. 13. – С. 27-30.
 21. Микитась М. В. Управління конкурентоспроможністю будівельного підприємства державної форми власності: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Микитась Максим Вікторович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2013. – 21 с.
 22. Організація комерційного бізнесу : метод. розробка для самост., індивід. роботи і практ. занять для студ. напряму підготов. 0503 “Торгівля” спец. 8.050301 “Товарознавство та комерційна діяльність.” фах. спрямування “Комерційна діяльність” / Укоопспілка, Львів. комерц. акад.; уклад.: доц. Шутовська Н. О., ас. Радзіховська К. З. – Л.: Вид-во Львів. комерц. академії, 2010. – 84 с.
 23. Осипова Л. В. Основы коммерческой деятельности / Л. В. Осипова, И. М. Синяева. – М.: Юнити-Дана, 2000. – 623 с.
 24. Панкратов Ф. Г. Коммерческая деятельность / Ф. Г. Панкратов, Т. К. Серегина. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2003. – 504 с.
 25. Панчук А. С. Стратегічне маркетингове управління комерційною діяльністю підприємств: дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Панчук Анастасія Сергіївна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2009. – 404, [6] с.
 26. Половцева Ф. П. Коммерческая деятельность / Ф. П. Половцева. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 248 с.
 27. Притиченко Т. І. Комерційна діяльність підприємств: навч. посіб. / Притиченко Т. І., Щетинін В. М. ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х.: Вид-во ХНЕУ, 2010. – 318 с.
 28. Райзберг Б. А. Основы экономики / Б. А. Райзберг. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 408 с.
 29. Романчик Т. В. Розвиток методичного інструментарію управління конкурентоспроможністю продукції промислового підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Романчик Тетяна Володимирівна; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Х., 2013. – 20 с.
 30. Русева О. Н. Стратегическое управление коммерческой деятельностью предприятия / О. Н. Русева, А. С. Балан // Труды Одесского политехнического университета. – 2003. – Вып. 2(20). – С. 1-4.
 31. Справочник товароведа непродовольственных товаров / Т. Г. Богатырева, К. В. Боль¬шаков, Я. И. Ганштак и др. – М. : Экон., 1982. – 336 с.
 32. Стратегічне управління конкурентоспроможністю: епістомологічні підходи та практична проблематика : монографія / [В. П. Мікловда та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород. нац. ун-т”, Вищ. навч. закл. Укоопспілки “Полтав. ун-т економіки і торгівлі” (ПУЕТ). – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 307, [2] с.
 33. Тарасюк Г. М. Планування комерційної діяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Г. М. Тарасюк. – К.: Каравела, 2008. – 400 с.
 34. Швець Ю. Ю. Регуляторна політика держави в управлінні якістю та конкурентоспроможністю послуг : [монографія] / Швець Юрій Юрійович. – Сімф.: ДІАЙПІ, 2013. – 108 с.

Про готові роботи

 • Всі роботи були захищені і перевірені
 • Ці роботи можна придбати тільки у нас
 • Роботу можна придбати у нас в офісі або оплатити через банк
Не підходить робота?
Замов нову роботу для себе!
Чому ми найкращі:
Професіоналізм
Ми підбираємо найкращого виконавця під кожне замовлення. Роботи пишуть тільки люди з вищою освітою, кандидати наук і фахівці в своїй області. Дилетантам не місце серед нашого авторського колективу.
Виконання в термін
Чітко дотримуємося обумовлених термінів.
Безкоштовні доопрацювання
Зауваження наукового керівника вносимо абсолютно безкоштовно!
Антиплагіат
Кожна робота проходить перевірку програмою Антіплагіат.ру і відповідає вимогам по % унікальності.
Індивідуальний підхід
Наші менеджери вміють знайти підхід до кожного клієнта, навіть до самого вибагливого
Більше 15 років досвіду
Ми на ринку з 2004 року. За цей час допомогли більше 20 000 студентів, підготувавши понад 49 250 робіт.
Дякуємо за ваші відгуки!

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег