Управління збутом на оптовому підприємстві ЗАТ «Оболонь»

ШИФР РОБОТИ 2304

Управління збутом на оптовому підприємстві ЗАТ «Оболонь»

  Дата: 2015 рік

  Тип: Курсова робота

  Обсяг: 45 сторінок


Зміст:

ВСТУП

 1. Сутність, цілі та основні елементи збутової діяльності оптового підприємства
 2. Організація управління збутом на оптовому підприємстві
 3. Дослідження збутової діяльності оптового підприємства ПАТ «Оболонь»
 4. Аналіз ефективності управління збутовою діяльністю на оптовому підприємстві ПАТ «Оболонь»
 5. Шляхи вдосконалення та підвищення ефективності збутової діяльності оптового підприємства ПАТ «Оболонь»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Література:

 1. Балабанова Л. В. Управління збутовою політикою: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Балабанова, Ю. П. Митрохіна; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр., Каф. маркетинг. менедж. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010. – 252 с.
 2. Варєс О.Ю. Механізми маркетингової логістики в управлінні закупівельно-збутовою діяльністю підприємства: Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.02.03 / Варєс Олексій Юрійович; Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2004. – 21 с.
 3. Вороніна О.М. Управління збутовою політикою фармацевтичних підприємств-виробників: дис… канд. екон. наук: 08.00.04 / Вороніна Оксана Миколаївна ; Харківський національний економічний ун-т. – Х., 2008. – 250 арк.
 4. Голубєв А. К. Економіка підприємства: навч. посіб. для студ. бакалавр. підготов. навч.-наук. ін-ту «Комп’ютерних технологій, автоматизації та логістики» ОНАЗ ім. О. С. Попова за напрямом 6.050202 – Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології / А. К. Голубєв; Одес. нац. акад. зв’язку ім. О. С. Попова, Каф. економіки п-ва і корпор. упр. – О.: ОНАЗ, 2013. – 198 с.
 5. Грищенко О. В. Заготівельна та збутова діяльність молокопереробних підприємств: напрями вдосконалення: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Грищенко Олена Валентинівна ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – К., 2008. – 235 арк.
 6. Дацюк-Томчук М. Б. Формування та розвиток політики збуту в підприємствах молокопродуктового підкомплексу: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Дацюк-Томчук Марія Богданівн; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – Л., 2010. – 202, [5] арк.
 7. Економіка підприємства: навч. посіб. / [О. М. Зборовська та ін.]; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Д.: Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2014. – 227 с.
 8. Економіка підприємства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [С. П. Кирильчук та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. Акад. екон. наук України, засл. працівника освіти Автоном. Республіки Крим С. П. Кирильчук; Крим. екон. ін-т, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Сімф.: КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 2013. – 442 с.
 9. Економіка підприємства: підруч. для студентів ВНЗ / Д. К. Семенда [та ін.]; за ред. зав. каф. економіки УНУС, канд. екон. наук., проф., заслуж. працівника сіл. госп-ва України Д. К. Семенди; Уман. нац. ун-т садівництва. – Умань: Сочінський [вид.], 2014. – 477 с.
 10. Економіка торговельного підприємства : метод. вказівки та завдання для індивід. та самост. роботи для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямів підгот. 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Заярна Н. М., Маринич І. А.]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. – 51 с.
 11. Збутова діяльність промислових підприємств: теорія та напрямки розвитку: монографія / П. А. Орлов [та ін.]. – Х.: ХНЕУ, 2008. – 232 с.
 12. Красноруцький О. О. Системи управління збутовою діяльністю аграрних підприємств: стратегія, механізми, інструментарій: монографія / О. О. Красноруцький. – Херсон : Гринь Д. С. [вид.], 2012. – 347 с.
 13. Кривешко О.В. Управління збутовою діяльністю підприємств в умовах ринкової трансформації економіки України: Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.02.03 / Кривешко Ольга Володимирівна; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2006. – 19 с.
 14. Максимова Т. С. Комерційна діяльність по збуту та постачанню: навч. посіб. / Т. С. Максимова, Н. М. Голубєва ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 166 с.
 15. Мельник В.І. Механізм регулювання виробництва та реалізації продукції підприємства : Дис… канд. екон. наук: 08.06.01 / Мельник Вікторія Іванівна; Харківський держ. економічний ун-т. – Х., 2002. – 210 арк.
 16. Полюхович Л. І. Організаційно-правові питання виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції у контексті вимог СОТ: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Полюхович Лідія Іванівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – 18 с.
 17. Протопопенко Г.О. Організаційні форми і механізм управління збутовою діяльністю промислового підприємства: дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Протопопенко Ганна Олександрівна; Одес. держ. екон. ун-т. – О., 2008. – 368 арк.
 18. Пшенична М. В. Управління збутовою діяльністю підприємств переробної галузі агропромислового комплексу : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Пшенична Марія Володимирівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ, 2011. – 239, [6] арк.
 19. Рожко В.І. Обгрунтування обсягів збуту та політики розподілу споживчих товарів : Дис… канд. екон. наук: 08.06.01 / Рожко Віктор Іванович ; Харківський національний економічний ун-т. – Х., 2006. – 206 арк.
 20. Скіцько В. І. Моделі оцінювання обсягів реалізації продукції підприємства на засадах комерційного кредиту з урахуванням ризику : дис. … канд. екон. наук : 08.00.11 / Скіцько Володимир Іванович ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – К., 2010. – 214, [4] арк.
 21. Степасюк Л. М. Економіка і фінанси підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Степасюк, Н. М. Суліма, О. В. Величко ; за ред. В. К. Збарського і В. І. Мацибори ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К.: КОМПРИНТ, 2013. – 335 с.
 22. Танасійчук О.М. Маркетингове управління збутовою діяльністю підприємства (за матеріалами переробних підприємств Вінницької області) : дис… канд. екон. наук: 08.06.01 / Танасійчук Олена Миколаївна ; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2006. – 204 , [16]арк.
 23. Тичина О. Л. Управління збутовою діяльністю підприємств з виробництва курячих яєць і м’яса : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Тичина Ольга Львівна ; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. – Д., 2009. – 188, [8] арк.
 24. Хрупович С. Є. Економічне оцінювання та моделювання системи управління збутовою діяльністю підприємств : монографія / Хрупович Світлана Євгенівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Т.: Вид-во ТНТУ, 2011. – 160 с.
 25. Хрупович С.Є. Економічне оцінювання та управління збутовою діяльністю підприємств : Дис… канд. екон. наук: 08.06.01 / Хрупович Світлана Євгенівна ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. – Т., 2005. – 202 арк.
 26. Яковишина Н.А. Механізми управління реалізацією продукції у забезпеченні прибутковості підприємства : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Яковишина Надія Андріївна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2009. – 231 арк.
 27. Яценко В. В. Формування збутової політики підприємства в умовах розвитку інформаційних технологій : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Яценко Валентина Володимирівна ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2011. – 20 с.

Про готові роботи

 • Всі роботи були захищені і перевірені
 • Ці роботи можна придбати тільки у нас
 • Роботу можна придбати у нас в офісі або оплатити через банк
Не підходить робота?
Замов нову роботу для себе!
Чому ми найкращі:
Професіоналізм
Ми підбираємо найкращого виконавця під кожне замовлення. Роботи пишуть тільки люди з вищою освітою, кандидати наук і фахівці в своїй області. Дилетантам не місце серед нашого авторського колективу.
Виконання в термін
Чітко дотримуємося обумовлених термінів.
Безкоштовні доопрацювання
Зауваження наукового керівника вносимо абсолютно безкоштовно!
Антиплагіат
Кожна робота проходить перевірку програмою Антіплагіат.ру і відповідає вимогам по % унікальності.
Індивідуальний підхід
Наші менеджери вміють знайти підхід до кожного клієнта, навіть до самого вибагливого
Більше 15 років досвіду
Ми на ринку з 2004 року. За цей час допомогли більше 20 000 студентів, підготувавши понад 49 250 робіт.
Дякуємо за ваші відгуки!

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег