ШИФР РОБОТИ 2199

Бухгалтерський облік, Коледж

  Дата: 2014 рік

  Тип: Звіт з практики

  Обсяг: 85 сторінок


Зміст:

ВСТУП

І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ІІ. ОХОРОНА ПРАЦІ В ПАТ АГРОКОМ БІНАТ КАЛИТА

ІІІ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ АГРОКОМБІНАТ КАЛИТА ІV. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ ПАТ АГРОКОМБІНАТ КАЛИТА

 1. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПАТ АГРОКОМБІНАТ КАЛИТА
 2. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПАТ АГРОКОМБІНАТ КАЛИТА

VІI. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПАТ АГРОКОМБІНАТ КАЛИТА

VІІI. ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ АГРОКОМБІНАТ КАЛИТА

 1. ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАТ АГРОКОМБІНАТ КАЛИТА

Х. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПАТ АГРОКОМБІНАТ КАЛИТА

ХI. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПАТ АГРОКОМБІНАТ КАЛИТА

ХІI. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА СТРАХУВАННЯ ПАТ АГРОКОМБІНАТ КАЛИТА

ХІІI. ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПАТ АГРОКОМБІНАТ КАЛИТА

ХІV. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПАТ АГРОКОМБІНАТ КАЛИТА

ХV. ЗВІТНІСТЬ ПАТ АГРОКОМБІНАТ КАЛИТА

УЗАГАЛЬНЕНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

Література:

 1. Податковий кодекс України №2755-VI, від 02.12.2010. Затверджено Верховною Радою України зі змінами і доповненнями
 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІV, від 16.07.1999 р. Затверджено ВРУ зі змінами та доповненнями
 3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.99 р. № 291.
 4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.99 р. №291.
 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” від 31.12.1999 № 318.
 6. Бондарєва Т. Г. Бухгалтерський облік : навч. посіб. Для студ. за напр. підг-ки 6.030504 “Економіка підприємства” / Т. Г. Бондарєва, І. П. Нагавичко. – Рівне : НУВГП, 2013. – 200 с.
 7. Бондарчук Н. В. Бухгалтерський облік : навч.-практ. посіб. для самост. вивч. / Н. В. Бондарчук, Л. М. Васільєва, О. П. Бондарчук. – Д. : Біла К. О. [вид.], 2013. – 187 с.
 8. Борисейко Ю. В. Бухгалтерський облік і контроль доходів: податковий аспект : дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / Борисейко Юлія Володимирівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2012. – 213, [100] арк.
 9. Бухгалтерський облік : основи теорії та практики : підручник / [А. Г. Загородній та ін.] ; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 340 с.
 10. Бухгалтерський облік і контроль у контексті Бюджетного кодексу України : навч. посіб. / [С. В. Свірко та ін.] ; Держ. навч.-наук. установа “Акад. фін. упр.”. – К. : [б. в.], 2012. – 942 с.
 11. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Л. В. Нападовська та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. В. Нападовської ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2012. – 394 с.
 12. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит в сучасних умовах господарювання : [колект. моногр.] / Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва ; [під. заг. ред. В. І. Фролова]. – Сімф. ; Саки : Фенікс, 2013. – 423 с.
 13. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: проблеми теорії та методології : монографія / [Бутинець Ф. Ф. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., Засл. діяча науки і техніки, Засл. проф. ЖДТУ Ф. Ф. Бутинця ; Нац. акад. статистики, обліку і аудиту, Вінниц. фін.-екон. ун-т, Житомир. наук. бух. шк. – К. : [б. в.], 2013. – 604 с.
 14. Великий платник податків: особливості обліку, оподаткування та подання звітності / М-во доходів і зборів України. – К. : СВЦ ДПС України, 2013. – 64 с.
 15. Вербило О. Ф. Бухгалтерський облік у промислових і агросервісних підприємствах : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Вербило О. Ф., Камінська Т. Г., Коробова Н. М. ; за ред. доц., канд. екон. наук О. Ф. Вербило ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К. : Каравела, 2013. – 359 с.
 16. Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Т. : ТНЕУ, 2012.
 17. Дерій В. А. Теоретико-методологічні засади обліку і контролю витрат та доходів підприємств : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09 / Дерій Василь Антонович ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Т., 2012. – 471, [7] арк.
 18. Дорош О. Б. Бухгалтерський облік та аудит фінансової діяльності підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / Дорош Олена Богданівна ; Нац. наук. центр “Ін-т аграр. економіки”. – К., 2011. – 21 с.
 19. Жук В. М. Бухгалтерський облік: шляхи вирішення проблем практики і науки : монографія / В. М. Жук ; Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ “Ін-т аграр. економіки”, ТДВ “Ін-т обліку і фінансів”. – К. : Ін-т аграр. економіки, 2012. – 450 с.
 20. Загородній А. Г. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності : навч. посіб. / А. Г. Загородній, І. Й. Яремко, Л. М. Пилипенко ; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 213 с.
 21. Засадна Х. О. Бухгалтерський облік у програмі 1С: бухгалтерія 8.1 : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Х. О. Засадна, І. І. Демко, Г. В. Пришляк ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Л. ; К. : УБС НБУ, 2013. – 302 с.
 22. Кваша О. О. Управлінський облік затрат, доходів та фінансових результатів операційної діяльності в підприємствах ресторанного господарства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / Кваша Ольга Олександрівна ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х., 2011. – 22 с.
 23. Ковальчук Т. М. Бухгалтерський облік (теорія) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Ковальчук ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2012. – 535 с.
 24. Корягін М. В. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретико-методологічні концепції : монографія / М. В. Корягін ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Л. : ЛКА, 2012. – 388 с.
 25. Кундря-Висоцька О. П. Бухгалтерський фінансовий облік : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Кундря-Висоцька ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2012. – 399 с.
 26. Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні. Основи та практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освіт.-проф. прогр. бакалавра зі спец. “Облік і аудит” / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – Т. : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 747 с.
 27. Маценко Л. Ф. Бухгалтерський облік та контроль фактів господарського життя з невизначеними наслідками : дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / Маценко Лілія Федорівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2012. – 217, [65] арк.
 28. Мягкова О. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Мягкова О. В. ; Київ. міжнар. ун-т. – К. : КиМУ, 2013. – 366 с.
 29. Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні : нормативи. Коментарі : [збірник] / В. М. Пархоменко. – К. : НОМУРО, 2012. – 731 с.
 30. Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : підручник / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Л. : Вид-во ННВК “АТБ”, 2013. – 419 с.
 31. Подолянчук О. А. Облік доходів сільськогосподарських підприємств: теорія та практика : монографія / Олена Анатоліївна Подолянчук ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Едельвейс і К, 2010. – 276 с.
 32. Прохар Н. В. Облік доходів, витрат і фінансових результатів: проблеми теорії та практики : монографія / Н. В. Прохар, Ю. О. Ночовна ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки “Полтав. ун-т економіки і торгівлі” (ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 260 с.
 33. Столяренко О. М. Бухгалтерський облік діяльності підприємства в умовах неплатоспроможності : монографія / О. М. Столяренко ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 339 с.
 34. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність : підручник / Н. М. Ткаченко ; Нац. ун-т харч. технологій. – К. : Алерта, 2013. – 981 с.
 35. Череп А. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Череп, Л. Г. Олейнікова, О. М. Рибалко ; Держ. вищ. навч. закл. “Запоріз. нац. ун-т” М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2012. – 393 с.
 36. Шипіна С. Б. Бухгалтерський облік і контроль фінансових результатів: теоретико-методичний аспект : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / Шипіна Світлана Борисівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2013. – 21 с.
 37. Шурміна А. О. Облік, контроль і аналіз доходів від операційної діяльності на підприємствах з видобутку природних стінових матеріалів : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / Шурміна Анастасія Олександрівна ; ДВНЗ “Київ нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – К., 2011. – 20 с.

 

Про готові роботи

 • Всі роботи були захищені і перевірені
 • Ці роботи можна придбати тільки у нас
 • Роботу можна придбати у нас в офісі або оплатити через банк
Не підходить робота?
Замов нову роботу для себе!
Чому ми найкращі:
Професіоналізм
Ми підбираємо найкращого виконавця під кожне замовлення. Роботи пишуть тільки люди з вищою освітою, кандидати наук і фахівці в своїй області. Дилетантам не місце серед нашого авторського колективу.
Виконання в термін
Чітко дотримуємося обумовлених термінів.
Безкоштовні доопрацювання
Зауваження наукового керівника вносимо абсолютно безкоштовно!
Антиплагіат
Кожна робота проходить перевірку програмою Антіплагіат.ру і відповідає вимогам по % унікальності.
Індивідуальний підхід
Наші менеджери вміють знайти підхід до кожного клієнта, навіть до самого вибагливого
Більше 15 років досвіду
Ми на ринку з 2004 року. За цей час допомогли більше 20 000 студентів, підготувавши понад 49 250 робіт.
Дякуємо за ваші відгуки!

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег