ШИФР РОБОТИ 2219

Принципи адміністративного процесу

  Дата: 2013 рік

  Тип: Курсова робота

  Обсяг: 35 сторінок


Зміст:

ВСТУП

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ, ВИДІВ ТА ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

1.1. Аналіз наукових підходів щодо розуміння поняття та видів адміністративного процесу

1.2. Поняття та види принципів адміністративного процесу

1.3. Характеристика принципів провадження у справах про адміністративні правопорушення

Розділ 2. АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ЯК СКЛАДОВОЇ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Поняття та класифікація принципів адміністративного судочинства

2.2. Характеристика принципів адміністративного судочинства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 

Література:

 1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV // Урядовий кур’єр вiд 17.08.2005. – № 153.
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-Х // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
 4. Закон України від «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-VI // Офіційний вісник України. – 2010. – № 55. – Ст. 7.
 5. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина // Ред. колегія: В. Б. Авер‘янов (голова) та ін. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 592 с.
 6. Адміністративне право України: підручник [для юрид. вузів і фак.] / [Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін.]; за ред. Ю. П. Битяка. – Х.: Право, 2001. – 528 с.
 7. Адміністративне процесуальне (судове) право України // За заг. ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2007. – 312 с.
 8. Алексеев В.Б. Конституционные принципы организации и функционирования прокурорского надзора // Вопросы теории управления в органах прокуратуры: сб. науч. тр. – М.: НИИ Ген. прокуратуры Российской Федерации, 2007. – С. 13.
 9. Бандурка А. М. Административный процесс: учебник / А. М. Бандурка, Н. М. Тищенко. – Х.: Изд-во НУВД, 2001. – 352 с.
 10. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2001. – 336 с.
 11. Большой юридический словарь // Авт.-сост.: Додонов В.Н. и др.; Под ред. А.Я. Сухарева и др. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 790 с.
 12. Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. – Х.: Одиссей, 2001. – 288 с.
 13. Великий тлумачний словник сучасної української мови // уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. – 1140 с.
 14. Гончарук С. Т. Основи адміністративного права України: навч. посіб. / С. Т. Гончарук. – К., 2004. – 342 с.
 15. Гончарук С.Т. Адміністративне право України: Навчальний посібник. – Київ, 2000. – 240 с.
 16. Демський Е.Ф. Адміністративний процес як окрема галузь права // Е.Ф.Демський // Віче. – 2006. – № 7-8. – С 41.
 17. Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій. – К.: Вентурі, 1998. – 208 с.
 18. Коломоєць Т.О. Адміністративне судочинство // Т.О.Коломоєць, Ю.В.Пирожкова, О.О.Газенко, О.Ю.Мєліхова, І.О.Сквірський. – К.; Запоріжжя: Істина, 2009. – 344 с.
 19. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер,2009. – 736 с.
 20. Комзюк А.Т. Адміністративний процес України // А.Т.Комзюк, В.М.Бевзенко, Р.С.Мельник. – К.: Прецедент, 2007. – 131 с.
 21. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія // За заг. ред. О.М. Бандурки. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 336 с.
 22. Кузьменко О.В. Адміністративна юстиція в Україні // О.В.Кузьменко. – К.: Атіка, 2007. – 156 с.
 23. Лазнюк Є.В. Принципи адміністративного судочинства // Митна справа. – 2012. – Випуск 1(79). – Частина 2. Книга 2. – С. 306-312.
 24. Лория В.А. Административно-процессуальная деятельность и виды административных производств // Советское государство и право. – 2008. – № 1. – С.119.
 25. Новий тлумачний словник української мови: у 4 т. Т. 3. О-Р. – К.: Аконіт, 1999. – 928 с.
 26. Основи адміністративного судочинства в Україні // Н.В.Александрова, Р.О.Куйбіда (заг. ред.). – К.: Конус-Ю, 2006. – 255 с.
 27. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: навч. посібник / В. Г. Перепелюк. – Чернівці: Рута, 2003. – 367 с.
 28. Перепелюк В.Г. Адміністративне судочинство: проблеми практики // В.Г.Перєпелюк. – К.: Конус-Ю, 2007. – 272 с.
 29. Сергейчук О.А. Поняття законності в державному управлінні: адміністративно-правова характеристика // Сергейчук О.А. // Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. – 2007. – № 37. – С.298.
 30. Сидоренко М.В. Чи можливо поставити остаточну крапку в підході до вирішення проблеми адміністративно-процесуального права? // М.В.Сидоренко // Право України. – 2006. – № 7. – С. 24.
 31. Словарь административного права // Кол. авт. – М.:Правовая культура, 2009. – 320 с.
 32. Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес // В.С.Стефанюк. – Харків: Консум, 2003. – 464 с.
 33. Стеценко С.Г. Адміністративне право України // С.Г.Стеценко. – К.: Атіка, 2007. – 624 с.
 34. Формы государственного управления // Отв. ред. Б.М. Лазарев. – М. ИГПАН, 1983. – 150 с.
 35. Шепель С.І. Принципи здійснення провадження у справах про адміністративні проступки // Митна справа. – 2011. – Випуск 5(77). – Частина 2. – С. 329-333.
 36. Штефан М.И. Конституційні основи правосуддя в СРСР // М.И. Штефан, Р.Г. Кочарянц. – К.: Наук. думка, 1982. – С. 21-27.
 37. Якимов А.Ю. Административно-юрисдикционный процесс и административно-юрисдикционное производство // Государство и право. – 1999. – № 3. – С. 6.

Про готові роботи

 • Всі роботи були захищені і перевірені
 • Ці роботи можна придбати тільки у нас
 • Роботу можна придбати у нас в офісі або оплатити через банк
Не підходить робота?
Замов нову роботу для себе!
Чому ми найкращі:
Професіоналізм
Ми підбираємо найкращого виконавця під кожне замовлення. Роботи пишуть тільки люди з вищою освітою, кандидати наук і фахівці в своїй області. Дилетантам не місце серед нашого авторського колективу.
Виконання в термін
Чітко дотримуємося обумовлених термінів.
Безкоштовні доопрацювання
Зауваження наукового керівника вносимо абсолютно безкоштовно!
Антиплагіат
Кожна робота проходить перевірку програмою Антіплагіат.ру і відповідає вимогам по % унікальності.
Індивідуальний підхід
Наші менеджери вміють знайти підхід до кожного клієнта, навіть до самого вибагливого
Більше 15 років досвіду
Ми на ринку з 2004 року. За цей час допомогли більше 20 000 студентів, підготувавши понад 49 250 робіт.
Дякуємо за ваші відгуки!

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег