Як написати магістерську самому?

407
Час читання: 3 хвилини

Зміст

 

Магістерські роботи у всіх на слуху. Це поняття одночасно очевидне і незрозуміле. По-справжньому в суть студенти вникають, тільки коли безпосередньо стикаються з процесом написання. Підводних каменів досить багато. Це не стандартна наукова робота, але ще й не настільки високий рівень, як у дисертацій на науковий ступінь. Що писати і як оформляти дослідження майбутніх магістрів? Давайте розбиратися.

 

Що таке магістерська робота?

 

Магістерська робота, яку ще можна називати дисертацією, – це дослідження чого-небудь значимого для науки і практики, пов’язане з вирішенням завдань науково-прикладної категорії. Магістерська випускна кваліфікаційна робота підлягає захисту для отримання диплома про закінчення вищого навчального закладу.

 

Зміст наукової праці майбутнього магістра включає такі блоки:

 • сформульовані науково-прикладні завдання, окреслений предмет і об’єкт, обґрунтовані цілі магістерської роботи;
 • проаналізований стан рівня освітлення і розробки проблем в реальності, як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі;
 • проаналізований і узагальнений фактичний матеріал, який використовується в рамках дослідження;
 • викладені отримані результати з оцінкою, яке їх наукове, теоретичне, науково-методологічне та прикладне значення;
 • наведені приклади і можливості реалізації отриманих результатів на практиці;
 • апробовані висновки і результати студентського праці.

 

  Потрібна допомога у написанні роботи?

  Ці блоки за змістом відображають структуру магістерської роботи. Основна її частина представлена ​​вступом, розділами, висновком, бібліографічним списком. У структурі завжди присутня титульна сторінка, план-зміст. За необхідності складається перелік використовуваних скорочень і абревіатур. Оформляються додатки.

   

  Також до магістерської дисертації завжди додаються завдання на її виконання і реферат (анотація) роботи в українській та англомовній версії.

   

  Результати виконання магістерської роботи публікуються мінімум в двох роботах. Це можуть бути статті в збірниках і наукових журналах, доповіді до наукових конференцій на факультетському рівні і вище

   

  Які вимоги пред’являються до магістерської роботи?

   

  Головний нормотворчий документ, відповідно до якого повинна бути оформлена дослідницька робота магістра в Україні – ДСТУ 3008-95.

   

  Першою умовою є структурність дисертації і послідовність розташування розділів і блоків. Про це ми писали вище. Для друку використовується комп’ютерна техніка. Часи, коли потрібно було використовувати тільки машинописний спосіб, пройшли. Зараз дисертанти звертаються у видавництва або друкарні, і там їм роздруковують потрібну версію.

   

  Установки для друку:

  • стандартні сторінки формату А4. Виняток – таблиці, масштабні схеми, вони можуть друкуватися на аркушах А3;
  • поля – по два см, крім правого – 1 см. Однак це умовні параметри, і розмір полів на сторінці буде залежати від обраної палітурки (остаточний розмір рекомендується погоджувати з друкарнею);
  • шрифт TimesNewRoman (Cyr), 14, з полуторним інтервалом, чорний, з рівномірною щільністю;
  • кегль для назв – аналогічний, але великі літери та вирівнювання посередині;
  • друк заголовків підпунктів – без вирівнювання, з абзацного відступу, стандартним шрифтом з великої літери;
  • нумерація сторінок арабськими цифрами, з урахуванням титульного аркуша, проте без проставлення на ньому цифри. Розташування – правий верхній кут;
  • розташування малюнків, таблиць та ілюстрацій – відразу після смислового блоку тексту або з нової сторінки. Вони виносяться в додатки, тільки якщо дуже громіздкі.

   

  Обсяг магістерських досліджень варіюється в діапазоні від 80 до 120 сторінок. За технічними напрямами кількість матеріалу менше, з гуманітарних дисциплін допускається перевищення обсягу, в межах розумного

   

  Скільки етапів потрібно для написання магістерської роботи?

   

  Магістерська робота як дослідження починається з вибору теми і її узгодження. Це перший етап, від якого багато в чому залежить успіх всього шляху. Тема повинна бути цікавою, актуальною, можливо, гострою для певної сфери, перспективною, практично значущою. Тобто, те, що проблематично сьогодні і вимагає вирішення, аналізу, удосконалення.

   

  Наступним етапом є складання плану. Краще, щоб це був план-графік з розписаними термінами щодо виконання певних завдань. Звичайно, документ можна вважати робочим, і він буде видозмінюватися по ходу написання. Але без планування складно впорядкувати процес.

   

  Третім етапом є підбір і аналіз літератури. Це наймасштабніший обсяг роботи. Чим якісніше буде опрацьована теорія, тим більше шансів на ефективний і грамотний результат. По-перше, потрібно оцінити, наскільки освітлена проблема, а по-друге, виявити прогалини і зробити так, щоб заповнити один з них.

   

  Де шукати матеріал для магістерської роботи?

   

  Потрібно по максимуму використовувати всі види джерел і не забувати про рекомендації кафедри і наукового керівника. Матеріал можна пошукати всюди:

  • бібліотеки, в тому числі електронні – книги, збірники;
  • дисертації, монографії, автореферати недавніх років на схожі або аналогічні теми;
  • наукові праці співробітників свого університету або кафедри;
  • зарубіжні публікації в індексованих Scopus і WoS журналах;
  • статті в фахових українських журналах і періодиці, і науковій періодиці країн ближнього зарубіжжя;
  • збірники тез конференції;
  • фінансова, судова аналітика;
  • нормативно-правові акти;
  • вітчизняна та світова судова практика;
  • дані статистики;
  • офіційні сайти державних структур і органів.

   

  Чим різноманітніше буде перелік джерел, тим вище шанси переконання про всебічність та повноту дослідження питання.

   

  Четвертий етап – безпосереднє написання тексту магістерської роботи. Кожному поставленому завданню повинна бути присвячена окремий розділ або підрозділ. Після завершення роботи з ними складається вступ і висновок. Вони пишуться паралельно, і в заключенні відображаються висновки і результати по кожному пункту вступу.

   

  На п’ятому етапі магістерська робота набуває форму наукової праці і оформляється відповідно до норм і стандартів. Складається бібліографічний список, заповнюється титульна сторінка, укомплектовуються додатки. За підсумком потрібно обов’язково пройти фінальну перевірку на відсутність плагіату.

   

  У бібліографічному списку магістерської роботи має бути мінімум 120 джерел різної категорії. Третина з них має припадати на електронні ресурси із зазначенням дати останнього відвідування

   

  На завершальному етапі автор готує доповідь і промову на захист. В рамках цього оформляється презентація та роздатковий матеріал. Проводиться підсумкова репетиція. Це відповідальний момент, який вимагає сил і нервів. Якщо магістерська робота якісна і грамотна, приводів переживати набагато менше. Щоб мати на руках краще дослідження, звертайтеся в компанію «Світ Знань».